Informacje

UWAGA!

Dotyczy żołnierzy zawodowych oraz WOT

PRAWO ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH I ŻOŁNIERZY PEŁNIĄCYCH TERYTORIALNĄ SŁUŻBĘ WOJSKOWĄ DO KORZYSTANIA               
ZE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ USŁUG FARMACEUTYCZNYCH UDZIELANYCH W APTEKACH

 

Zgodnie z art. 287 ust. 2 i 3¹ oraz art. 325 ust. 3¹ ustawy z dnia 11 marca 2022 r.           
o obronie Ojczyzny (
Dz. U. z 2022 r. poz. 2305, z 2023 r. poz. 347, 641.), żołnierze zawodowi oraz żołnierze pełniący terytorialną służbę wojskową zostali objęci prawem do korzystania poza kolejnością ze świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu ustawy     
 z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych          
 ze środków publicznych
art. 47c ust.1 pkt 13) i 14)², (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, 2674, 2770, z 2023 r. poz. 605, 650, 658.), udzielanych w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej.

 

¹ Art. 287.

ust. 2 Żołnierzom zawodowym przysługuje prawo do korzystania poza kolejnością    ze świadczeń opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, udzielanych w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej, oraz przez niego nadzorowanych. Prawo to nie wpływa na uprawnienia innych świadczeniobiorców posiadających prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej, wynikające z przepisów tej ustawy.

ust. 3. Żołnierzom zawodowym zajmującym stanowiska służbowe o szczególnych właściwościach lub warunkach pełnienia służby, wymagające szczególnych predyspozycji zdrowotnych, przysługuje prawo do korzystania poza kolejnością       
ze świadczeń opieki zdrowotnej gwarantowanych, udzielanych w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej, oraz przez niego nadzorowanych – w przypadku powstania choroby lub schorzenia dyskwalifikujących lub ograniczających wykonywanie zadań służbowych. Prawo        
to nie wpływa na uprawnienia innych świadczeniobiorców posiadających prawo        
do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej, wynikające             
z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

¹Art. 325.

ust. 2 Żołnierzom OT pełniącym terytorialną służbę wojskową przysługuje prawo      
do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, udzielanych w podmiotach leczniczych utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej. Prawo to nie wpływa na uprawnienia innych świadczeniobiorców posiadających prawo do korzystania poza kolejnością    
ze świadczeń opieki zdrowotnej, wynikające z przepisów tej ustawy

² Art. 47c ust.1

pkt 13) Żołnierze zawodowi, o których mowa w art. 287 ust. 2 i 3 ustawy z dnia         
11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, w przypadku korzystania ze świadczeń           
w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej, oraz przez niego nadzorowanych.

pkt 14) Żołnierze pełniący terytorialną służbę wojskową, o których mowa                    
w art. 325 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, w przypadku korzystania ze świadczeń udzielanych w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej, oraz przez niego nadzorowanych.

ust. 2. Korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczeń specjalistycznych                    
w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oznacza, że świadczeniodawca udziela tych świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących, o której mowa w art. 20 ust. 2.

ust. 3. Świadczeniodawca udziela świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa              w ust. 1 i 2, w dniu zgłoszenia.

ust. 4. W przypadku gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą            
z prowadzonej przez niego listy oczekujących. Świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu      
7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

Zgłaszanie Skarg i Wniosków

W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW

 

KOMENDANT
7 SZPITALA MARYNARKI WOJENNEJ

przyjmuje

w pierwszy i trzeci wtorek miesiąca
w godzinach 14.30 - 15.30

po uprzednim uzgodnieniu terminu przyjęcia z sekretariatem Komendanta Szpitala

 

ZASTĘPCA KOMENDANTA
7 SZPITALA MARYNARKI WOJENNEJ

przyjmuje

w drugi i czwarty wtorek miesiąca
w godzinach 14.30 - 15.30

po uprzednim uzgodnieniu terminu przyjęcia z sekretariatem Komendanta Szpitala

 

Uwaga!

Dotyczy Weteranów

UWAGA – DOT. WETERANÓW

 

Uprzejmie informujemy, że 7 Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią SP ZOZ imienia Kontradmirała Profesora Wiesława Łasińskiego w Gdańsku ma podpisaną umowę z Ministerstwem Obrony Narodowej w zakresie dofinansowania świadczeń gwarantowanych w ramach dodatkowych potrzeb zdrowotnych

Osoby uprawnione:

·        Uprawnionych żołnierzy lub pracowników w związku z urazami i chorobami nabytymi podczas wykonywania zadań poza granicami państwa;

·        Weteranów poszkodowanych w zakresie leczenia urazów i chorów nabytych podczas wykonywania zadań podczas zadań poza granicami państwa

·        Weteranów poszkodowanych, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30% 

 

Zakresy świadczeń :

·        AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

·        LECZENIE SZPITALNE

·        OPIEKA PSYCHIATRYCZNA

·        REHABILITACJA LECZNIZCA

 

 

Żołnierze zawodowi, żołnierze WOT

Żołnierze korzystają ze swiadczeń zdrowotnych poza kolejnością.

Zgodnie z art. 287 ust. 2 i art. 325 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655, z późn. zm.), żołnierze zawodowi oraz żołnierze pełniący terytorialną służbę wojskową zostali objęci prawem do korzystania poza kolejnością ze świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.), udzielanych w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej.

Wpływ działalności wykonywalnej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko

Spełniając obowiązek wynikający z art.32.c pkt.2 Ustawy Prawo Atomowe (t.jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1792) Komendant informuje, że w jednostce zainstalowano aparaty rentgenowskie. Dawki promieniowania emitowane do środowiska nie przekraczają dawek granicznych określonych w załączniku nr 4 Ustawy Prawo Atomowe (t.jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1792).

Koronawirus

Informacja z dnia 13.03.2020r.:

ZGODNIE Z DECYZJĄ WOJEWODY POMORSKIEGO, INFORMUJEMY SZANOWNYCH PAŃSTWA O KONIECZNOŚCI WSTRZYMANIA PRZEZ 7 SZPITAL MARYNARKI WOJENNEJ W GDAŃSKU ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE LECZNICTWA SZPITALNEGO, NOCH I AOS. Teleporady w ramach POZ - patrz Aktualności bądź ponizej.

OD PONIEDZIAŁKU 16.03.2020 R. NOCNA OPIEKA CHORYCH /NOCH/ ZOSTAJE PRZENIESIONY DO SZPITALA DZIECIĘCEGO POLANKI IM. MACIEJA PŁAŻYŃSKIEGO W GDAŃSKU SP. Z O.O. – BUDYNEK NR 2, TEL: 58 520 93 22.

 

 

Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w miejscu gdzie występuje

KORONAWIRUS

i zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak:

GORĄCZKA, KASZEL, DUSZNOŚĆ I PROBLEMY Z ODDYCHANIEM, to:

bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną

tel. (58) 320-08-01 | 02 | 698-941-776

w przypadku nasilonych objawów zadzwoń pod numer alarmowy 112

lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego - najbliższy oddział

tel. (58) 341-55-47

INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA - 800 190 590

AKTUALNOŚCI DOTYCZĄCE KORONAWIRUSA

https://www.gov.pl/web/koronawirus

 

PAMIĘTAJ !!!

W przypadku kiedy istnieje podejrzenie zakażenia ale nie masz jeszcze objawów pozostań w domu, unikaj kontaktu z innymi osobami aby nie doszło do rozprzestrzeniania się wirusa.

Wszelkie wątpliwości dotyczące swojego stanu zdrowia wyjaśniaj TELEFONICZNIE lub innymi metodami zdalnej konsultacji.

NIE ZGŁASZAJ SIĘ SAM DO PRZYCHODNI POZ (chyba, że zostaniesz o to poproszony w określonym terminie) ani nie udawaj się do szpitala bez wcześniejszego uzgodnienia gdzie masz się zgłosić i czy jest to potrzebne.

Jeden chory pacjent (również Ty) może być źródłem zakażenia wszystkich pozostałych osób w poczekalni!!!

 • Myj często ręce wodą z mydłem lub środkiem odkażającym na bazie alkoholu.
 • Unikaj dotykania rękami oczu, nosa i ust.
 • Zasłaniaj usta i nos zgiętym ramieniem lub jednorazową chusteczką kiedy kaszlesz lub kichasz.
 • Nie zbliżaj się do osób chorych.

Aktualne informacje odnośnie transmisji koronawirusa SARS-CoV-2 można uzyskać na stronie gis.gov.pl.

Telefon informacyjny 7 Szpitala Marynarki Wojennej 58 552 65 23.

Porady lekarskie

 Jeżeli chcesz się umówić na porady lekarskie dotyczące Twojego zdrowia, zarejestruj się na ‘’wizytę’’ pod numerem:
58 500-46-10
po wyznaczeniu terminu na teleporadę zadzwoń o omówionej godzinie i dacie pod numer wskazany w tabeli poniżej.

 

 WYKAZ LEKARZY POZ -TELEPORADY

 

NAZWISKO I IMIĘ

DNI  UDZIELANIA TELEPORAD

GODZINY UDZIELANIA TELEPORAD

NR TELEFONU

dr Gutknecht Piotr

poniedziałek

08:00 - 13:00

58 552 63 42

 

wtorek

13:00 - 16:30

58 552 63 42

 

środa

13:00 - 16:30

58 552 63 42

 

czwartek

13:00 - 16:30

58 552 63 42

dr Pietrzykowska Małgorzata

wtorek

13:00 - 16:30

58 552 64 52

dr Korda-Kostrzewska Marcelina

poniedziałek

08:00 - 12:00

58 552 64 52

 

czwartek

08:00 - 12:00

58 552 63 42

 

piątek

13:00 - 17:45

58 552 63 42

dr Wójkowski Tomasz

poniedziałek

12:00 - 17:30

58 552 64 52

 

wtorek

08:00 - 13:00

58 552 64 52

 

środa

08:00 - 13:00

58 552 64 52

 

czwartek

08:00 - 13:00

58 552 64 52

 

piątek

08:00 - 13:00

58 552 64 52

Informacja z dnia 03.04.2020r.

W pierwszej kolejności proszę zadzwonić do rejestracji, gdzie zostanie wyznaczona data teleporady: 58 500 46 10

 

 

GODZINY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ DROGĄ TELEKOMUNIKACYJNĄ PRZEZ PRACOWNIKÓW PZP

 

NAZWISKO I IMIĘ

DNI  UDZIELANIA TELEPORAD

GODZINY UDZIELANIA TELEPORAD

Lek. Wojciech Pączek (lek. przyjmuje do 30.06.2020)

poniedziałek

08.30 - 13.30

 

wtorek

08.30 - 13.30

 

środa

08.30 - 13.30

 

czwartek

14.00 -18.00

Lek. Janusz Furmański

piątek

08.30 - 12.00

Zespół psychologów:

   

Mgr Marta Garbacz

poniedziałek

08.30 - 12.00

 Mgr Małgorzata Złocka

wtorek

08.30 - 12.00

Mgr Małgorzata Dudak

środa

08.30 - 12.00

Mgr Agata Maciejewska

czwartek

14:00 - 18:00

Mgr Marta Garbacz

piątek

08.30 - 14.30

Rejestracja pod nr telefonu: 58 500 46 10

Odwiedziny

Poniedziałek – piątek 15.00 – 18.00, Sobota - niedziela 12.00 – 18.00

 • W zależności od stanu zdrowia pacjenta odwiedziny mogą zostać ograniczone lub po uzgodnieniu z Ordynatorem Oddziału odbywać się w innym przedziale czasowym.
 • Osoba odwiedzająca zobowiązana jest zachowywać się w sposób nieuciążliwy dla odwiedzającego i innych pacjentów oraz podporządkować się wskazówkom personelu medycznego.
 • Osoba odwiedzająca nie może być pod wpływem alkoholu ani wnosić go na teren szpitala.
 • Niewskazane są odwiedziny z małymi dziećmi.
 • Przy pacjencie mogą przebywać jednocześnie 2 osoby.
 • Rodzice mogą przynieść swoim dzieciom ich ulubione zabawki, książki, gry.
 • Zabrania się przechowywania artykułów żywnościowych o intensywnym zapachu bądź łatwo psujących się.
 • Dopuszczalne jest korzystanie z telefonu komórkowego pod warunkiem, że:
  • nie zakłóca pracy urządzeń medycznych
  • korzystanie z aparatu odbywa się w sposób nieuciążliwy dla pacjentów i personelu

Przynoszenie przedmiotów wartościowych odbywa się na własną odpowiedzialność, a personel placówki nie odpowiada za nie.

Na terenie szpitala obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.

 

PARKING:

PACJENT HOSPITALIZOWANY /wjazd na teren szpitala/

 • 30,00 zł / doba

 

Wypis

Informacja o wypisie w przeddzień wyjścia ze szpitala.

Rzecznik Praw Pacjenta

Bartłomiej Łukasz CHMIELOWIEC

01 - 171 Warszawa, 
ul. Młynarska 46

tel. 22 532 82 50
faks: 22 532 82 30
e-mail: sekretariat@bpp.gov.pl
bezpłatna infolinia: 800 190 590

 • poniedziałek - piątek w godz. 8.00 - 20.00

Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego 7 Szpitala Marynarki Wojennej

Dorota MARCINKOWSKA

tel. 58 552 63 53
e-mail: d.marcinkowska@rpp.gov.pl

 • przyjmuje w każdą pierwszą środę miesiąca w godz. 7.30 - 15.30 w pokoju nr 210 /poziom 2, bud. nr 10/
 • w godz. 11.00 - 14.00 dyżur na Oddziale Psychiatrycznym
 • poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek - 7.30 - 15.30, pokój nr 86 /poziom -1, bud. nr 17, WSP Srebrniki 17/, w godz. 11.00 - 14.00 dyżur na oddziałach WSP Srebrzysko, tel. 58 524 75 92
 • środy /za wyjątkiej pierwszej w miesiącu/ - 7.30 - 15.30, pokój nr 16 /poziom 1, bud. nr 25 UCK, Dębinki 7/, w godz. 11.00 - 14.00 dyżur na oddziałach UCK, Dębinki 7, tel. 58 349 26 64

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta 7 Szpitala Marynarki Wojennej

lic. piel. Ewa GRABOWSKA

tel. 58 552 65 23

 • środa 12.00 - 14.00

Gabinet nr 32 w budynku nr 16 - Izba Przyjęć

Opieka duszpasterska

kapelan mgr Sławomir DRZEŻDŻON

Kaplica szpitalna – parter budynku nr 6.

Rzecznik prasowy

Anna Muchowska

tel. 785 773 010


Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 882), osoba korzystająca ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny ma prawo do pomocy w ochronie swoich praw. Prawo do pomocy w ochronie praw osoby, o której mowa powyżej, przysługuje również jej przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu. Ochrona praw osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny należy do zadań Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego.

Do zadań Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego należy

 • Pomoc w dochodzeniu praw w sprawach związanych z przyjęciem, leczeniem, warunkami pobytu i wypisaniem ze szpitala psychiatrycznego
 • Wyjaśnianie lub pomoc w wyjaśnianiu ustnych i pisemnych skarg pacjentów
 • Współpraca z rodziną, przedstawicielem ustawowym, opiekunem prawnym lub faktycznym pacjenta
 • Inicjowanie i prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej w zakresie praw osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny

INFORMACJA DLA OSÓB NIESŁYSZACYCH I GŁUCHONIEMYCH

7 Szpital Marynarki Wojennej w Gdańsku, pacjentom niesłyszącym, mającym problemy z komunikowaniem się, umożliwia kontakt poprzez:

 1. 1. osobę posługującą się językiem migowym na miejscu /Izba Przyjęć szpitala/,
 2. 2. zgłoszenie problemu drogą mailową: sekretariat@7szmw.pl lub faxem pod nr 58 552 64 57,
 3. 3. osobę uprawnioną działającą z upoważnienia osoby niepełnosprawnej.

 

Zgłoszenie problemu zostaje przekazane właściwej komórce szpitala – ordynatorowi bądź kierownikowi oddziału.

Warunki przyjęcia do szpitala

Poniedziałek – piątek 15.00 – 18.00

Świadczenia zdrowotne udzielane są w szpitalu pacjentom ubezpieczonym bezpłatnie na podstawie skierowania lekarza. W stanach bezpośredniego zagrożenia życia świadczenia zdrowotne są udzielane bez wymaganego skierowania. Podczas przyjęcia do szpitala pacjent winien okazać aktualny dowód objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym, dowód osobisty, NIP pracodawcy w przypadku wystawienia druku o niezdolności do pracy oraz wyniki wcześniejszych badań i konsultacji.

Świadczenia zdrowotne udzielone ubezpieczonemu bez wymaganego skierowania - opłaca ubezpieczony.

Osoby nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym ponoszą pełną odpłatność za udzielone im przez szpital świadczenia zdrowotne.

Izba Przyjęć

 • Punkt przyjęć planowanych - tel. 58 552 65 23
 • Punkt informacyjny – tel. 58 552 63 18 / 552 65 19

Szpital zapewnia

 • świadczenia zdrowotne;
 • środki farmaceutyczne i materiały medyczne;
 • pomieszczenie i wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia.

Przy przyjęciu do szpitala pacjent powinien zabrać ze sobą

 • piżamę;
 • szlafrok;
 • bieliznę osobistą;
 • ręcznik;
 • kapcie;
 • przybory toaletowe /m.in. mydło, szampon, grzebień, szczoteczkę oraz pastę do zębów, chusteczki higieniczne/.

 

KWALIFIKACJA PACJENTÓW DO HOSPITALIZACJI PLANOWYCH

Uwaga: przed kwalifikacją do hospitalizacji planowych pacjent powinien zostać skierowany do rejestracji ogólnej przychodni w celu uzupełnienia danych w systemie Esculap

Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej

Zapisy na zabieg

gabinet lekarski nr 119, bud. 17, I piętro
poniedziałek, środa: 12.00 – 13.00 po uprzednim zapisie w Rejestracji Ogólnej

Konsultacje przed zabiegiem

pokój badań: 204, bud. nr 16, II piętro
poniedziałek – piątek: od 11.00
tel.: 58 552 63 24

Czytaj więcej

Oddział Psychiatryczny

gabinet lekarski, bud. nr 10
poniedziałek – piątek: 8.00 – 13.00
tel.: 785 773 886

Czytaj więcej

Oddział Chorób Wewnętrznych

gabinet lekarski nr 230, bud. nr 16, II piętro
gabinet ordynatora nr 233, bud. nr 16, II piętro
poniedziałek – piątek: 8.00 – 14.00
tel.: 58 552 62 80

Czytaj więcej

Oddział Chirurgii Urazowej i Ortopedii

gabinet lekarski nr 119, bud. 17, I piętro
poniedziałek, czwartek: 9:30 - 11:00
wystawianie skierowań na badania przedoperacyjne /pacjent musi być na czczo/ - gab. 119, bud. 17, I piętro - poniedziałek, czwartek 8:00 - 9:00

Czytaj więcej

Oddział Neurologiczny

Oddział Neurologiczny, gab. nr 29
wtorek - czwartek: 12:30 - 13:30
tel.: 58 552 62 61

Czytaj więcej

Oddział Otolaryngologiczny

gabinet lekarski nr 17, bud. nr 17, parter
środa: 9:30 - 11:00
czwartek: 10:45 - 11:45
rejestracja: 58 552 62 07 / 58 552 65 60

Czytaj więcej

Oddział Okulistyczny

Wyznaczenie terminu zabiegu  Rejestracja Ogólna Przychodnia

poniedziałek - piątek: 7:00 - 18:00

Zapisy na operacje zaćmy:

Oddział Okulistyczny, bud. nr 6, I piętro, gab. nr 103
poniedziałek - czwartek: 8:30 - 9:00

Zapisy na małe zabiegi operacyjne:

Oddział Okulistyczny, bud. nr 6, I piętro, gab. nr 103a bez AMD
poniedziałek, wtorek: 12:00 - 13:00

Czytaj więcej

Oddział Urologiczny

gabinet lekarski nr 38, bud. nr 17, parter
poniedziałek, środa, piątek: 8:00 - 9:00
tel.: 58 552 64 12

Czytaj więcej

Oddział Endoskopii i Zaburzeń Metabolicznych

gabinet nr 220, bud. nr 6, II piętro
środa, czwartek: 8:30 - 9:30

Czytaj więcej

Profilaktyka

Ważny do 30 czerwca 2022 roku

MAMMOGRAFIA

Mammografia to radiologiczna metoda badania piersi czyli zdjęcie rentgenowskie. Mammografia jest najlepszą metodą wykrywania zmian w piersi. Program realizowany w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Kierowany jest do kobiet w wieku 50 – 69 lat,, które spełniają jedno z poniższych kryteriów:

 • w ciągu ostatnich 24 miesięcy nie wykonały badania mammograficznego,
 • otrzymały w ramach realizacji programu w roku poprzedzającym pisemne wskazanie do wykonania ponownego badania mammograficznego po upływie 12 miesięcy z powodu obciążenia czynnikami ryzyka - rak piersi wśród członków rodziny lub mutacje w obrębie genów BRCA 1 lub BRCA 2.

Progrm Profilaktyki raka Piersi realizowany przez Zakład Diagnostyki Obrazowej – etap podstawowy i diagnostyki pogłębionej, na podstawie dowodu osobistego, bez skierowania od lekarza specjalisty.

 Etap podstawowy:

 • przeprowadzenie wywiadu i wypełnienie ankiety,
 • wykonanie badania mammograficznego w dwóch projektach oraz ich opis,
 • rejestracja w centralnym programie SIMP,
 • wydanie wyniku badania.

Etap pogłębiony:

 • porada lekarska,
 • wykonanie mammografii uzupełniającej lub wykonie USG piersi,
 • wykonanie biopsji cienkoigłowej lub biopsji gruboigłowej  - BIOPSJA MAMMOTOMICZNA.

Po wykonaniu powyższych badań, jeżeli zajdzie taka potrzeba, Pacjentka jest kierowana na odpowiednie leczenie.

Kontakt:

Zakład Diagnostyki Obrazowej, mammografia@7zmw.pl, tel.: 58 552 62 60 lub 63 60

 

Ochrona danych osobowych

Obowiązek informacyjny oraz prawo pacjenta do kontroli swoich danych i uzyskania informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych

Szanowny Pacjencie

Na podstawie art. 24 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 922) informujemy że:

Administrator Danych Osobowych

7 Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią SP ZOZ ul. Polanki 117 80-305 Gdańsk

Dane Przetwarzane są w zbiorach danych

Zbiory danych medycznych pacjentów 7 Szpitala Marynarki Wojennej z Przychodnią SP ZOZ

Cel przetwarzania danych osobowych

Szpital przetwarza dane osobowe pacjentów w celu ochrony zdrowia, udzielania i zarządzania udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz w związku z utrzymaniem i zapewnieniem bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna

Udostępnianie danych

Dane osobowe Pacjentów mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. (t. j. Dz. U. 2016 r. poz. 186)