Projekty unijne

Poprawa jakości i dostępności diagnostyki oraz poprawa efektywności udzielania świadczeń poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla pacjentów 7. Szpitala Marynarki Wojennej z Przychodnią SPZOZ im. kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego w Gdańsku

Fundusze europejskie
Rzeczpospolita
Ministerstwo Zdrowia
Unia Europejska
Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

 

W ramach Osi Priorytetowej XI ,,REACT-EU” Działanie 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia dla podmiotów leczniczych w celu niwelowania skutków pandemii COVID-19, innych chorób zakaźnych i związanych z nimi sytuacjami kryzysowymi.

Projekt obejmuje modernizację infrastruktury i doposażenie w zakresie uzupełnienia i wymiany wyeksploatowanych wyrobów medycznych poprzez wsparcie Zakładu Diagnostyki Obrazowej, Oddziału Chirurgii Urazowej i Ortopedii, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Bloku Operacyjnego, Oddziału Chirurgii Ogólnej oraz Zakładu Endoskopii i Zaburzeń Metabolicznych.

Celem ogólnym projektu jest poprawa jakości, dostępności diagnostyki i leczenia chorób narządów wewnętrznych oraz poprawa efektywności udzielania świadczeń dla pacjentów z powikłaniami po COVID-19 w 7 Szpitalu Marynarki Wojennej SP ZOZ w Gdańsku.

Planowane przedsięwzięcie przyczyni się do odbudowy systemu zdrowia, którego elementem jest Szpital, po pandemii COVID-19.

Wartość ogółem projektu: 8 373 900,00 PLN

Wydatki kwalifikowalne: : 8 373 900,00 PLN

Wkład UE: 8 373 900,00 PLN

Budowa ogólnodostępnej platformy wysokiej jakości i dostępności e-usług publicznych w podmiotach leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej

Ministerstwo Obrony Narodowej buduje system publicznych usług świadczonych drogą elektroniczną, służących zwiększeniu wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych dla poprawy jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Fundusze europejskie
Rzeczpospolita
Unia Europejska

W tym celu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 MON realizuje projekt partnerski pn: 

 

„Budowa ogólnodostępnej platformy wysokiej jakości i dostępności e-usług publicznych w podmiotach leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez MON”

 

Porozumienie o dofinansowanie projektu zostało podpisane w dniu 19.06.2020 r. przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa oraz Ministerstwo Oborny Narodowej.

Nakłady inwestycyjne:

68 649 495,40 zł, w tym:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 57 783 099,14 zł

Budżet państwa: 10 494 224,68 zł

Inne krajowe środku publiczne: 372 171,58 zł

Okres realizacji:

od 01.06.2020 roku do 31.10.2023 roku

Beneficjentami Projektu są:

pacjenci oraz ich opiekunowie prawni, personel medyczny partnerów projektu, pozostałe podmioty wykonujące działalność leczniczą.

W wyniku realizacji projektu pacjenci lub ich opiekunowie prawni uzyskają stały dostęp do bieżącej informacji o terminach udzielania świadczeń zdrowotnych, które wcześniej zarezerwowali, uzyskają możliwość zarządzania tymi terminami online a dokumentacja medyczna będzie prowadzona w formie elektronicznej, co ułatwi jej przenoszenie, uzupełnianie o dodatkowe dane będące w posiadaniu pacjenta (np. wyniki badań uzyskane z innych podmiotów leczniczych) oraz posługiwanie się nią w przypadku konieczności konsultacji czy zmiany miejsca zamieszkania i korzystania z usług innego podmiotu świadczącego usługi zdrowotne.

Założenia projektu

Projekt zakłada wytworzenie usług świadczonych drogą elektroniczną celem poprawy dostępności, jakości i efektywności świadczeń zdrowotnych realizowanych przez 28 podmiotów leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez MON.

W ramach Projektu przewiduje się uruchomienie niżej wymienionych e-usług:

 • udostępnienie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) celem poprawy dostępności do danych medycznych oraz jej wymianę z innymi uprawnionymi podmiotami, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • e-Rejestracja celem poprawy efektywności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych,
 • e-Analizy celem optymalizacji zarządczej po stronie podmiotów leczniczych oraz Ministerstwa Obrony Narodowej (typ usługi A2A) – funkcjonalnie powiązanej z usługą e-Rejestracji.

Partnerzy projektu:

 • Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie 
 • Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie
 • 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie
 • 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Krakowie
 • 6 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Dęblinie
 • 7 Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią SPZOZ w Gdańsku
 • 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy
 • 105 Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Żarach
 • 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu
 • 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Szczecinie
 • 115 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Helu
 • 116 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Opolu
 • 23 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SPZOZ w Lądku-Zdroju
 • Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Bielsku-Białej
 • Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Gorzowie Wlkp.
 • Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Grudziądzu
 • Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Gubinie
 • Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Kołobrzegu
 • Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Koszalinie
 • Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Poznaniu
 • Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Siedlcach
 • Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Stargardzie
 • Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Szczecinku
 • Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Świdwinie
 • Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Toruniu
 • Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Ustce
 • Garnizonowa Przychodnia Lekarska SPZOZ w Modlinie
 • Specjalistyczna Przychodnia Lekarska dla Pracowników Wojska SPZOZ w Warszawie

Centrum Geriatrii w Gdańsku

Fundusze europejskie
Urząd
Unia Europejska

Lider Projektu: Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku

Partner 1: 7 Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego w Gdańsku

Źródło dofinansowania projektu: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020

Oś priorytetowa 7: Zdrowie i opieka

Działanie 7.1: Zasoby ochrony zdrowia.

Finansowanie projektu:
Całkowity koszt realizacji Projektu przez Partnera 1: 4 588 033,00 PLN
Kwota dofinansowania ze środków UE: 4 588 033,00 PLN
Planowany okres realizacji projektu: Kwiecień 2020 – Grudzień 2020

Głównym celem projektu Centrum Geriatrii w Gdańsku jest zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych dla seniorów poprzez utworzenie interdyscyplinarnego ośrodka opieki geriatrycznej.

Zakres projektu:
Przedmiotem projektu pn.: „Centrum Geriatrii w Gdańsku” jest:
zakup sprzętu i aparatury medycznej (m.in. 2 respiratorów,  2 aparatów do cyfrowego USG, przyłóżkowego cyfrowego aparatu rtg), zakup środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji oraz roboty budowalne dostosowujące obiekt do walki z COVID-19.