O nas

Witamy na stronie

7 SZPITALA

MARYNARKI WOJENNEJ

7 Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego w Gdańsku wypełnia zadania placówki leczniczej dla potrzeb społeczeństwa Trójmiasta, sił zbrojnych i ludzi morza.

Nieustannie się rozwija i zwiększa swój potencjał, w oparciu o nowoczesne metody diagnostyczne i wielokierunkowe leczenie, korzystając z wiedzy i doświadczenia zatrudnionego personelu.

Nasza misja
ŻYCIE I ZDROWIE PRAWEM NAJWY ŻSZYM

Misją Naszego Szpitala jest udzielanie świadczeń zdrowotnych na możliwie najwyższym poziomie jakości w zakresie dostępnych środków finansowych, zgodnie z zasadami sztuki medycznej, doświadczeniem personelu, najlepszymi tradycjami oraz nowymi technologiami medycznymi, w przyjaznych i bezpiecznych warunkach pobytu oraz pracy.

Dla zapewnienia przyjętych celów zobowiązujemy się do:

 • prowadzenia działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi usług medycznych,
 • zapewnienie poczucia bezpieczeństwa zdrowotnego,
 • przestrzegania praw pacjenta,
 • stałego i systematycznego podnoszenia wiedzy i umięjętności zawodowych pracowników w zakresie opieki medycznej nad pacjentem,
 • poprawiając warunki hospitalizacji pacjentów oraz pracy personelu,
 • ciągłego rozwoju infrastruktury szpitala, bazy sprzętowej oraz wprowadzania nowoczesnych technik medycznych,
 • współpracy z zewnętrznymi instytucjami,
 • ciągłego doskonalenia wdrożonego zintegrowanego systemu zarządzania.

Modernizacja Szpitala

Do końca 2016 roku szpitale muszą odpowiadać wymogom zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Nasz szpital nie pozostaje w tyle. Tylko w 2014 roku oddano do użytku nowy zakład Patomorfologii, Stomatologię, Chirurgię i Urologię. Zmodernizowano również sieć ciepłowniczą szpitala. W bieżącym roku w trakcie remontu jest centralna sterylizatornia, oddział OIOM, Fizjoterapii, Laryngologii i Okulistyki. Łączna kwota inwestycji to około 28 mln złotych. Wszystkie te inwestycje realizowane są ze środków MON przy udziale środków własnych.

Polityka jakości i Zarządzania Środowiskiem

zgodna z normami: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015

Cele strategiczne

7 Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego w Gdańsku zapewnia swym pacjentom usługi zdrowotne. Świadcząc usługi medyczne wykorzystujemy najlepszy sprzęt oraz współpracujemy z najwyższej klasy specjalistami. Celem naszej polityki jest zapewnienie pacjentom rzetelnej diagnostyki laboratoryjnej, endoskopowej i radiologicznej, która przyczyni się do poprawy stanu zdrowia pacjenta i jego zadowolenia z wysokiej jakości naszych usług. Po to, aby nieustannie podnosić poziom świadczeń i satysfakcji naszych pacjentów i pracowników podejmujemy następujące działania:

 • zapewniamy naszemu personelowi dostęp do szkoleń podnoszących kwalifikacje,
 • wprowadzamy standardy i procedury postępowań,
 • dbamy o najwyższą jakość badań diagnostycznych oraz realizowanych procedur,
 • kontrolujemy jakość świadczonych przez nas usług i warunków ich wykonywania,
 • modernizujemy infrastrukturę starając się zapewnić jak najlepsze warunki przebywania pacjentów w naszym Szpitalu
 • zakupujemy najwyższej klasy sprzęt i wyposażenie,
 • analizujemy potrzeby i oczekiwania pacjentów, kontrahentów i pracowników w oparciu o monitorowanie ich satysfakcji
 • doskonalimy organizację procesu pracy w celu optymalizacji wykorzystania obecnych zasobów personalnych, materialnych, informatycznych i finansowych,
 • uświadamiamy i angażujemy personel w działania na rzecz ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko w wyniku wykonywanych usług,
 • efektywnie zużywamy nośniki energii cieplnej i elektrycznej, prowadzimy gospodarkę wodą i ścieki, zmniejszamy ryzyko wystąpienia awarii środowiskowych,

Szpital zarządza ryzykiem, a tym samym wszelkie decyzje o znaczeniu strategicznym w obszarze świadczenia usług medycznych oraz oddziaływania na środowisko podejmowane są w oparciu o wyniki szacowania i oceny ryzyka przeprowadzonej zgodnie z wcześniej przyjętą metodyką. Gwarancją wysokiego poziomu jakości usług świadczonych przez szpital jest spełnianie wymagań i ciągłe doskonalenie skuteczności Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z normami: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015.

Wszyscy pracownicy szpitala realizują założenia niniejszej polityki jakości, zarządzania środowiskiem.

Do realizacji Polityki Jakości, Zarządzania Środowiskowego wyznaczono następujące cele i zadania:

 • utrzymanie zatrudnienia specjalistów na dotychczasowym poziomie,
 • poprawa infrastruktury Szpitala i środowiska opieki pacjenta w celu poprawy jakości udzielanych świadczeń medycznych,
 • utrzymanie zadowolenia pacjentów z oferowanych świadczeń medycznych,
 • skuteczność procesu sterylizacji,
 • zmniejszenie o 2% błędów jakościowych w dokumentacji medycznej,
 • poprawa warunków technicznych i sanitarnych gromadzenia odpadów medycznych – przebudowa magazynu w budynku nr 34 ,

W ramach zarządzania środowiskiem Zarząd uznał następujące "Znaczące aspekty środowiskowe":

 • wytwarzanie odpadów medycznych,

Gdańsk, 22.11.2018r.

 

Komenda

KOMENDANT

Komendant VII Obwodu Profilaktyczno - Leczniczego

kmdr dr n. med. Krzysztof SZABAT

ZASTĘPCA KOMENDANTA SZPITALA

ZASTĘPCA KOMENDANTA SZPITALA

ds. VII Obwodu Profilaktyczno - Leczniczego

kmdr por. mgr Rafał KONIECZYŃSKI

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna ROSICKA

NACZELNA PIELĘGNIARKA - Rzecznik Prasowy

mgr piel. Anna MUCHOWSKA

SZEF ZESPOŁU WOJSKOWEJ PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ

p. o. lek. Ewelina PUCHALSKA-REGLIŃSKA