O nas

Witamy na stronie

7 SZPITALA

MARYNARKI WOJENNEJ

7 Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego w Gdańsku wypełnia zadania placówki leczniczej dla potrzeb społeczeństwa Trójmiasta, sił zbrojnych i ludzi morza.

Nieustannie się rozwija i zwiększa swój potencjał, w oparciu o nowoczesne metody diagnostyczne i wielokierunkowe leczenie, korzystając z wiedzy i doświadczenia zatrudnionego personelu.

Nasza misja
ŻYCIE I ZDROWIE PRAWEM NAJWY ŻSZYM

Misją Naszego Szpitala jest udzielanie świadczeń zdrowotnych na możliwie najwyższym poziomie jakości w zakresie dostępnych środków finansowych, zgodnie z zasadami sztuki medycznej, doświadczeniem personelu, najlepszymi tradycjami oraz nowymi technologiami medycznymi, w przyjaznych i bezpiecznych warunkach pobytu oraz pracy.

Dla zapewnienia przyjętych celów zobowiązujemy się do:

 • prowadzenia działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi usług medycznych,
 • zapewnienie poczucia bezpieczeństwa zdrowotnego,
 • przestrzegania praw pacjenta,
 • stałego i systematycznego podnoszenia wiedzy i umięjętności zawodowych pracowników w zakresie opieki medycznej nad pacjentem,
 • poprawiając warunki hospitalizacji pacjentów oraz pracy personelu,
 • ciągłego rozwoju infrastruktury szpitala, bazy sprzętowej oraz wprowadzania nowoczesnych technik medycznych,
 • współpracy z zewnętrznymi instytucjami,
 • ciągłego doskonalenia wdrożonego zintegrowanego systemu zarządzania.

Modernizacja Szpitala

Do końca 2016 roku szpitale muszą odpowiadać wymogom zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Nasz szpital nie pozostaje w tyle. Tylko w 2014 roku oddano do użytku nowy zakład Patomorfologii, Stomatologię, Chirurgię i Urologię. Zmodernizowano również sieć ciepłowniczą szpitala. W bieżącym roku w trakcie remontu jest centralna sterylizatornia, oddział OIOM, Fizjoterapii, Laryngologii i Okulistyki. Łączna kwota inwestycji to około 28 mln złotych. Wszystkie te inwestycje realizowane są ze środków MON przy udziale środków własnych.

Polityka jakości i Zarządzania Środowiskiem

zgodna z normami: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015

Cele strategiczne

 

 

POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

JAKOŚĆ, ŚRODOWISKO

zgodna z normami: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015

 

7 Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego w Gdańsku świadczy usługi medyczne na wysokim poziomie zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi i oczekiwaniami pacjentów, zapewniając im, a także personelowi przyjazne oraz bezpieczne warunki pobytu i pracy zgodnie z misją:

Życie i zdrowie prawem najwyższym

 

Mając na uwadze ciągłą poprawę jakości świadczonych usług, zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa oraz zmniejszenie oddziaływania zakładu na środowisko w naszej placówce opracowano i wdrożono system zarządzania jakością zgodny z międzynarodową normą ISO 9001: 2015, oraz system zarządzania środowiskowego zgodny z wymaganiami normy ISO 14001:2015.

 

 

Cele jakościowe oraz środowiskowe stojące przed naszym Szpitalem to:

 • poprawa standardu oferowanych usług medycznych,
 • poprawa warunków bytowych pacjentów korzystających z naszych usług,
 • dążenie do zwiększenia satysfakcji pacjentów oraz pracowników placówki,
 • prowadzenie działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami prawnymi dotyczącymi jakości, bezpieczeństwa i ochrony środowiska,
 • uświadamianie i angażowanie personelu w działania na rzecz ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko w wyniku wykonywania usług,
 • efektywne zużycie nośników energii cieplnej i elektrycznej,
 • prawidłowe zarządzanie odpadami,
 • zmniejszenie ryzyka wystąpienia awarii środowiskowych,
 • ciągłe doskonalenie działań w zakresie wdrożonego zintegrowanego systemu zarządzania.

 

Realizacja tych celów następuje poprzez:

 • stałe podnoszenie kwalifikacji i świadomości pracowników, których praca ma wpływ na jakość świadczonych usług, a także oddziaływanie placówki na środowisko.
 • zakupy nowoczesnego i niezbędnego sprzętu medycznego,
 • stworzenie przyjaznej atmosfery wokół pacjenta,
 • udzielanie pełnej informacji o postępach leczenia,
 • sukcesywne remonty poszczególnych komórek organizacyjnych i przystosowywanie ich do obowiązujących standardów,
 • analizowanie i wyciąganie wniosków z ankiet wypełnianych przez pacjentów i pracowników,
 • zaangażowanie kierownictwa w działania na rzecz ciągłego doskonalenia skuteczności zintegrowanego systemu zarządzania.

 

 

 

Szpital zarządza ryzykiem, a tym samym wszelkie decyzje o znaczeniu strategicznym w obszarze świadczenia usług medycznych oraz oddziaływania na środowisko podejmowane są w oparciu o wyniki szacowania i oceny ryzyka przeprowadzonej zgodnie z wcześniej przyjętą metodyką. Gwarancją wysokiego poziomu jakości usług świadczonych przez szpital jest spełnianie wymagań i ciągłe doskonalenie skuteczności Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z normami: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015.

 

Powyższa polityka jest znana wszystkim pracownikom i zainteresowanym pacjentom.

W oparciu o ogólne cele jakościowe oraz środowiskowe opracowane są cele szczegółowe polegające zatwierdzaniu i okresowo weryfikowane przez Kierownictwo placówki.

Kierownictwo zobowiązuje się do zapewnienia zasobów i środków niezbędnych do realizacji powyższej polityki.

 

 

Gdańsk, dnia 23.11.2023 r.

 

Komendant
7 Szpitala Marynarki Wojennej
kmdr dr n. med. Krzysztof Szabat

 

 

Komenda

KOMENDANT

Komendant VII Obwodu Profilaktyczno - Leczniczego

kmdr dr n. med. Krzysztof SZABAT

ZASTĘPCA KOMENDANTA SZPITALA

Rzecznik Prasowy

kmdr por. lek. Maciej OLESZCZAK

ZASTĘPCA KOMENDANTA SZPITALA

ds. VII Obwodu Profilaktyczno - Leczniczego

kmdr por. Jarosław Mądrecki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna ROSICKA

ZASTĘPCA KOMENDANTA SZPITALA DS. PIELĘGNIARSTWA

mgr piel. Anna MUCHOWSKA

KIEROWNIK WOJSKOWEJ PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ

p. o. dr n. med. Ewelina PUCHALSKA-REGLIŃSKA

SZEF ZESPOŁU

komr por. lek. Michał Jarczewski