Patron

kontradmirał prof. dr med. dr h. c.

Wiesław ŁASIŃSKI

 • Rok 1915

  Urodził się 25 grudnia 1915r. w Starym Sączu. Studiował w ramach Centrum Wyszkolenia Sanitarnego na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warszawskiego.

 • Rok 1939

  Dyplom uzyskał w marcu 1939r. jako prymus. W wojnie obronnej w 1939r. był dowódcą plutonu Kompanii Sanitarnej 26 Dywizji Piechoty. Podczas bitwy nad Bzurą dostał się do niewoli, przebywał w oflagach: Braunschweig, Limburg i Mannheim, pełnił tam obowiązki lekarza obozowego. Pewien czas pozostawał w jenieckich szpitalach w Koblencji i w Trewirze. Po nieudanej próbie ucieczki do Francji, więziony w twierdzy Chalons nad Marną.

 • Lata 1945-1946

  W marcu 1945r. po uwolnieniu go przez armię amerykańską był lekarzem szpitala UNRRA w Mosboch w Badenii. Powrócił do kraju i podjął pracę w Klinice Chirurgicznej WL Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Wiosną 1946r. został powołany do służby wojskowej w Marynarce Wojennej, z którą związał potem na wiele lat własne losy. Początkowo pełnił służbę lekarza okrętowego a następnie szefa lecznictwa Marynarki Wojennej.

 • Lata 1949-1955

  W latach 1949-1955 pozostawał lekarzem w Szpitalu Marynarki Wojennej w Gdańsku-Oliwie, początkowo jako asystent oddziału chirurgicznego, a od 1956r. jako komendant placówki. W tym czasie współpracował z Katedrą Anatomii Prawidłowej.

 • Lata 1965-1966

  W 1965r. został powołany na Komendanta-Rektora WAM, funkcję pełnił do 1972r. Był twórcą i kierownikiem Zakładu Anatomii Topograficznej i Stosowanej, oraz Komendantem Instytutu Biologiczno-Morfologicznego. Stopień generała brygady otrzymał w 1966 roku.

 • Lata 1982-1984

  We wrześniu 1982r. został mianowany Rektorem Akademii Medycznej w Gdańsku. Z uczelnią tą związany jest od końca lat czterdziestych. W 1948r. uzyskał stopień doktora medycyny za pracę "Układ listewek skórnych na dłoniach Polaków". Pracując w AM w Gdańsku szybko otrzymał tytuł docenta, a w 1961r. profesora nadzwyczajnego. W roku następnym został kierownikiem Katedry Anatomii Prawidłowej, zaś w latach 1962-1965 pełnił obowiązki prodziekana WL tej uczelni. Zaszczytną funkcję rektora AM w Gdańsku pełnił w latach 1982-1983. Od 1984r. pozostaje na emeryturze.

 • Na dorobek naukowy profesora składa się ponad 100 publikacji, w tym kilka bardzo cenionych w środowisku lekarskim podręczników m.in.: Anatomia topograficzna i stosowana, Anatomia głowy dla stomatologów (7 tomów). Był promotorem 11 przewodów doktorskich i opiekunem 3 przewodów habilitacyjnych. Od 1983r. Doktor Honoris Causa WAM. Posiada m.in. odznaczenia Krzyż Komandorski i Oficerski OO Polski i wiele innych odznaczeń. Jest uważany za współtwórcę polskiej szkoły anatomicznej. Należał do bardzo barwnych postaci, ze względu na charakterystyczny mundur kontradmirała, z którym się nie rozstawał.

Źródło: Jeśman C., Wiesław ŁASIŃSKI, Rektorzy Państwowych Wyższych Szkół Łodzi 1945-2002, pod red. J. Paradowskiej, ŁTN, Łódź 2002,s. 161-162.a