PRACA

Opublikowano:

04-03-2021

Przedmiot:

Świadczenie usług zdrowotnych

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z dnia 04.03.2021

Zarządzenie Nr 19/2021 z dnia 04.03.2021r.

Komendanta 7 Szpitala Marynarki Wojennej z Przychodnią

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

im. kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego w Gdańsku w sprawie

ogłoszenia konkursu ofert

Na podstawie art. 26 Ustawy z dn. 15.04.2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 160 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

1. Ogłaszam konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne i zapraszam do składania ofert w zakresie:

1) kompleksowej lekarskiej opieki specjalistycznej realizowanej przez lekarza specjalistę anestezjologa,

2) kompleksowej lekarskiej opieki specjalistycznej realizowanej przez lekarza specjalistę anestezjologa,

3) konsultacji specjalisty chorób zakaźnych w formie konsultacji z przyjazdem na wezwanie lub za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub konsultacji telefonicznych,

4) pełnienia funkcji koordynatora ds. transplantologii,

5) kompleksowej lekarskiej opieki specjalistycznej realizowanej przez lekarza specjalistę anestezjologa,

6) kompleksowej lekarskiej opieki specjalistycznej realizowanej przez lekarza specjalistę anestezjologa,

7) kompleksowej lekarskiej opieki specjalistycznej realizowanej w Oddziałach Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej przez lekarza specjalistę z zakresu chirurgii ogólnej oraz zabezpieczenie dyżurowe pacjentów Oddziału Urologii,

8) udzielania konsultacji w oddziałach szpitalnych oraz wykonywania zabiegów operacyjnych w Oddziale Chirurgii Ogólnej przez lekarza specjalistę z zakresu chirurgii ogólnej oraz chirurgii naczyniowej,

9) udzielania lekarskich świadczeń zdrowotnych w Zakładzie Endoskopii i Zaburzeń Metabolicznych przez lekarza specjalistę gastroenterologa,

10) pełnienia kontraktowych dyżurów lekarskich na Izbie Przyjęć,

11) pełnienia kontraktowych dyżurów lekarskich w Oddziale Otolaryngologicznym oraz konsultacji w innych oddziałach szpitalnych,Izbie Przyjęć, a także kontraktowych dyżurów lekarskich pod telefonem wraz z przyjazdem na wezwanie,

12) kompleksowej lekarskiej opieki specjalistycznej realizowanej przez lekarza specjalistę chirurga szczękowego w Oddziale Otolaryngologicznym,

13) kompleksowej lekarskiej opieki specjalistycznej realizowanej przez lekarza specjalistę audiologa i foniatre w Oddziale Otolaryngologii i/lub w gabinecie Przychodni Specjalistycznej wraz z kontraktowymi dyżurami lekarskimi w Oddziale Otolaryngologicznym oraz konsultacji w innych oddziałach szpitalnych,Izbie Przyjęć, a także kontraktowych dyżurów lekarskich pod telefonem wraz z przyjazdem na wezwanie,

14) kompleksowej lekarskiej opieki specjalistycznej realizowanej prze lekarza pecjalistę otolaryngologa w Oddziale Otolaryngologii i/lub w gabinecie Przychodni Specjalistycznej wraz z kontraktowymi dyżurami lekarskimi w Oddziale Otolaryngologicznym oraz konsultacji w innych oddziałach szpitalnych,Izbie Przyjęć, a także kontraktowych dyżurów lekarskich pod telefonem wraz z przyjazdem na wezwanie,

15) udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z zakresu chirurgii naczyniowej w Oddziałach Neurologicznym i Udarowym,

16) udzielania lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Urazowej i Ortopedii wraz z pełnieniem kontraktowych dyżurów lekarskich, w tym również dyżurów pod telefonem wraz z przyjazdem na wezwanie przez lekarza specjalistę z zakresu chirurgii urazowej i ortopedii oraz zabezpieczenie dyżurowe pacjentów Oddziału Otolaryngologicznego,

17) udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę patomorfologa w Zakładzie Patomorfologii,

18) kompleksowej lekarskiej opieki rehabilitacyjnej wraz z kierowaniem Zakładem Fizjoterapii i Poradnią Rehabilitacyjną,

19) wykonywania badań diagnostycznych w zakresie ultrasonografii i radiologii wraz z kierowaniem Pracownią Diagnostyki Obrazowej,

20) wykonywania badań diagnostycznych w zakresie ultrasonografii i radiologii

21) przyjazdu na wezwanie w celu sprawowania opieki nad pacjentem urologicznym przez lekarza w Oddziale Urologicznym i/lub Poradni Urologicznej, 

22) pełnienia kontraktowych dyżurów lekarskich oraz kontraktowych dyżurów lekarskich pod telefonem wraz z przyjazdem na wezwanie, zabezpieczenie pacjentów oddziału wewnętrznego funkcjonującego w pomieszczeniach oddziału otolaryngologicznego z potwierdzonym zakażeniem SARS - CoV-2, a także udzielanie świadczeń zdrowotnych ww. pacjentom, 

23) świadczenia usług zdrowotnych w Poradni Ginekologiczno - Położniczej Przychodni Specjalistycznej, w tym dla pacjentów wojskowych komisji lekarskich,

24) świadczenia usług zdrowotnych w Poradni Chirurgii Urazowej i Ortopedii Przychodni Specjalistycznej, w tym dla pacjentów wojskowych komisji lekarskich,

25) świadczenia usług zdrowotnych w Poradni Neurologicznej Przychodni Specjalistycznej, w tym dla pacjentów wojskowych komisji lekarskich,

26) świadczenia usług zdrowotnych w Poradni Chirurgicznej Przychodni Specjalistycznej przez lekarza specjalistę chirurga,

27) świadczenia usług zdrowotnych w Poradni Urologicznej Przychodni Specjalistycznej przez lekarza specjalistę urologa,

28) pełnienia kontraktowych dyżurów pielęgniarskich w Oddziałach Szpitalnych, ze szczególnym uwzględnieniem Oddziału Chorób Wewnętrznych, a w razie potrzeb Udzielającego zamówienie w Gabinetach Przychodni Specjalistycznej.

 

2. Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych ujęta w § 1 ust. 1 pkt 1-6 może zostać zawarta na okres od dnia 01.04.2021r. do dnia 31.03.2023r.

3. Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych ujęta w § 1 ust. 1 pkt 7 może zostać zawarta na okres od dnia 01.04.2021r. do dnia 31.03.2022r.

4. Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych ujęta w § 1 ust. 1 pkt 8-27 może zostać zawarta na okres od dnia 01.04.2021r. do dnia 31.03.2023r.

5. Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych ujęta w § 1 ust. 1 pkt 28 może zostać zawarta na okres od dnia 01.04.2021r. do dnia 31.05.2022r.

 

§ 2

1. Ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym projektem umowy, szczegółowymi materiałami informacyjnymi, regulaminem przeprowadzenia konkursu ofert oraz formularzem ofertowym, można zapoznać się od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w Dziale Kadr 7 Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku,

ul. Polanki 117, tel. 58-552-64-92. Podmioty zamierzające złożyć ofertę na udzielanie świadczeń zdrowotnych mogą otrzymać w ww. miejscu obowiązujące formularze oferty.

2. Oferty na obowiązujących formularzach należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: .… (określenie zakresu świadczeń)” do dnia 18 marca 2021r. do godz. 09.00 w Dziale Kadr i Szkolenia lub Sekretariacie 7 Szpitala Marynarki Wojennej.

3. Termin otwarcia ofert wyznacza się na dzień 18 marca 2021r. o godz. 10:00, przy czym w uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać zmieniony, a informacja w tym zakresie zostanie podana na stronie internetowej 7 Szpitala Marynarki Wojennej. Niezwłocznie po otwarciu – oferty rozpatrywane będą przez Komisję konkursową powołaną odrębnym Zarządzeniem Komendanta 7 Szpitala Marynarki Wojennej.

4. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu ofert nastąpi w miejscu i terminie podanym na stronie internetowej 7 Szpitala Marynarki Wojennej.

5. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu, także w wybranym zakresie, oraz do przesunięcia terminu składania ofert, a także umorzenia postępowania konkursowego w przypadku nie wyłonienia właściwej oferty.

 

 

     K O M E N D A N T 

     7 Szpitala Marynarki Wojennej z Przychodnią 

     Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

     im. kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego w Gdańsku