PRACA

Opublikowano:

13-12-2018

Przedmiot:

Świadczenia zdrowotne

Konkurs z dnia 05.12.2018

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Zarządzenie Nr 44/2018 z dnia 05.12.2018r. Komendanta 7 Szpitala Marynarki Wojennej z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego w Gdańsku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert.

Na podstawie art. 26 Ustawy z dn. 15.04.2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 160 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

 
§ 1
 
1) pełnienia kontraktowych dyżurów lekarskich w Oddziałach Neurologicznym i Udarowym, w innych oddziałach szpitalnych oraz Izbie Przyjęć 7 Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku
2) kompleksowej lekarskiej opieki specjalistycznej realizowanej w Oddziale Chirurgii Urazowej i Ortopedii w innych oddziałach szpitalnych oraz Izbie Przyjęć 7 Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku,
3) pełnienia kontraktowych dyżurów lekarskich w Oddziale Chirurgii Urazowej i Ortopedii, udzielania konsultacji w Izbie Przyjęć oraz w innych oddziałach szpitalnych oraz zabezpieczenie dyżurowe pacjentów Oddziału Otolaryngologicznego
4) kompleksowej lekarskiej opieki specjalistycznej realizowanej przez lekarza specjalistę anestezjologa w oddziałach szpitalnych oraz Izbie Przyjęć
5) pełnienia kontraktowych dyżurów lekarskich w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii 7 Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku, udzielanie konsultacji w innych oddziałach szpitalnych oraz Izbie Przyjęć 7 Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku
6) pełnienia kontraktowych dyżurów lekarskich w Oddziale Chorób Wewnętrznych, udzielanie konsultacji w innych oddziałach szpitalnych oraz Izbie Przyjęć 7 Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku
7) pełnienia kontraktowych dyżurów lekarskich pod telefonem wraz z przyjazdem na wezwane realizowanych w Stacji Dializ oraz udzielanie konsultacji w innych oddziałach szpitalnych i Izbie Przyjęć 7 Szpitala Marynarki Wojennej
8) pełnienia kontraktowych dyżurów lekarskich w Oddziale Okulistycznym, udzielanie konsultacji w innych oddziałach szpitalnych oraz Izbie Przyjęć 7 Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku
9) pełnienia kontraktowych dyżurów lekarskich w Oddziale Chirurhii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej, udzielanie konsultacji w innych oddziałach szpitalnych oraz Izbie Przyjęć 7 Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku
10) pełnienia kontraktowych dyżurów lekarskich w Oddziale Psychiatrycznym i/lub Oddziale Dziennym Psychiatrycznym 7 Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku oraz udzielanie konsultacji w Izbie Przyjęć i innych oddziałach szpitalnych
11) udzielania świadczeń zdrowotnych przez fizjoterapeutę
12) udzielania świadczeń zdrowotnych przez psychologa - psychoterapeutę w Poradni Zdrowia Psychicznego
13) udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę patomorfologa w Zakładzie Patomorfologii 7 Szpitala Marynarki Wojennej
14) pełnienia kontraktowych dyżurów lekarskich w Oddziale Otolaryngologicznym, udzielanie konsultacji w innych oddziałach szpitalnych oraz Izbie Przyjęć 7 Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku, a także kontaktowych dyżurów lekarskich pod telefonem wraz z przyjazdem na wezwanie
15) kompleksowej lekarskiej opieki specjalistycznej realizowanej w Zakładzie Endoskopii i Zaburzeń Metabolicznych
16) pełnienia kontraktowych dyżurów lekarskich nocnej i świątecznej opieki chorych (NOCH)
17) kompleksowej lekarskiej opieki realizowanej przez lekarza psychiatrę w Oddziale Psychiatrycznym i/lub Oddziale Dziennym Psychiatrycznym 7 Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku
18) kompleksowej lekarskiej opieki specjalistycznej realizowanej przez lekarza specjalistę anestezjologa w oddziałach szpitalnych oraz Izbie Przyjęć wraz z kierowaniem procesem diagnostyczno-leczniczym w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
19) pełnienia kontraktowych dyżurów pielęgniarskich w Oddziałach Szpitalnych ze szczególnym uwzględnieniem Oddziału Psychiatrycznego a w razie potrzeb Udzielającego zamówienie w Gabinetach Przychodni Specjalistycznej,
20) pełnienia kontraktowych dyżurów pielęgniarskich w Oddziałach Szpitalnych ze szczególnym uwzględnieniem Oddziału Chirurgii Urazowej i Ortopedii a w razie potrzeb Udzielającego zamówienie w Gabinetach Przychodni Specjalistycznej,
21) udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Gabinetach Wojskowej Przychodni Specjalistycznej,
22) pełnienia kontraktowych dyżurów pielęgniarskich w Oddziałach Szpitalnych ze szczególnym uwzględnieniem Oddziałów: Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej a w razie potrzeb Udzielającego zamówienie w Gabinetach Przychodni Specjalistycznej
 
 
 1. Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych ujęta w ust. 1 pkt 1-14 może zostać zawarta na okres od dnia 01.01.2019r. do dnia 30.06.2021r.
 2. Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych ujęta w ust. 1 pkt 15 i 18 może zostać zawarta na okres od dnia 1.02.2019r. do dnia 30.06.2021r.
 3. Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych ujęta w ust. 1 pkt 16 może zostać zawarta na okres od dnia 01.02.2019r. do dnia 30.06.2021r.
 4. Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych ujęta w ust. 1 pkt 17 zostanie zawarta na okres od dnia 01.01.2019r. do dnia 30.06.2019r.
 5. Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych ujęta w ust. 1 pkt 19-22 zostanie zawarta na okres od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.03.2020r.

 

§ 2
 
 1. Ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym projektem umowy, szczegółowymi informacyjnymi, regulaminem przeprowadzenia konkursu ofert oraz formularzem ofertowym, można zapoznać się od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w Dziale Kadr 7 Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku, ul. Polanki 117, tel. 58-552-64-92. Podmioty zamierzające złożyć ofertę na udzielanie świadczeń zdrowotnych mogą otrzymać w ww. miejscu obowiązujące formularze oferty.
 2. Oferty na obowiązujących formularzach należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem "Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: ... (określenie zakresu świadczeń)" do dnia 20 grudnia 2018r. do godz. 9:00 w Dziale Kadr i Szkolenia lub Sekretariacie 7 Szpitala Marynarki Wojennej.
 3. Termin otwarcia ofert wyznacza się na dzień 20 grudnia 2018r. o godz. 10:00, przy czym w uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać zmieniony, a informacja w tym zakresie zostanie podana na stronie internetowej 7 Szpitala Marynarki Wojennej. Niezwłocznie po otwarciu - oferty rozpatrywane będą przez Komisję konkursową powołaną odrębnym Zarządzeniem Komendanta 7 Szpitala Marynarki Wojennej.
 4. Ogłoszenie o rozstrzynięciu Konkursu ofert nastąpi w miejscu i terminie podanym na stronie internetowej 7 Szpitala Marynarki Wojennej.
 5. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu, także w wybranym zakresie, oraz do przesunięcia terminu składania ofert, a także umorzenia postępowania konkursowego w przypadku nie wyłonienia właściwej oferty.

Załączniki do Oferty – kopie dokumentów poświadczone podpisem Oferenta za zgodność z oryginałem

składają tylko Oferenci przystępujący po raz pierwszy do konkursu organizowanego przez 7 Szpital MW:

 1. Kopie: prawa wykonywania zawodu, dyplomu/ świadectwa, dokumentu potwierdzającego wymaganą specjalizację,
 2. Kopia zezwolenia i zaświadczenia wpisu do rejestru właściwej Izby Lekarskiej / Izby Pielęgniarskiej, wpisu do właściwego rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą – zgodnie z zapisami ustawy o działalności leczniczej z dn. 15.04.2011r.
 3. Kopia Polisy OC zawartej na podst. art. 25 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dn. 15.04.2011r. / oświadczenie o przedłożeniu ww. Polisy OC najpóźniej w momencie zawarcia umowy (pod rygorem niezawarcia umowy) – z uwzględnieniem zapisów art. 212 ust. 2 ustawy z dn. 15.04.2011r.
 4. Zaświadczenie lekarskie
 5. Kopia wpisu do Ewidencji działalności gospodarczej,
 6. Opinia zawodowa z poprzednich miejsc pracy (wymóg nie dotyczy osób poprzednio zatrudnionych w 7 Szpitalu Marynarki Wojennej),
 7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, następującej treści: ,,Zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb konkursu ofert na świadczenia medyczne.”
 8. Życiorys, kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (nieobowiązkowe)

 

Pliki do pobrania: