PRACA

Opublikowano:

12-01-2024

Przedmiot:

Świadczenie usług zdrowotnych

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z dnia 12.01.2024r.

Zarządzenie Nr 5/2024 z dnia 12.01.2024r.
Komendanta 7 Szpitala Marynarki Wojennej z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
im. kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego w Gdańsku w sprawie
ogłoszenia konkursu ofert
Na podstawie art. 26 Ustawy z dn. 15.04.2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 160 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.   
1.     Ogłaszam konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne i zapraszam do składania ofert w zakresie:

1)    konsultacji specjalistycznych na rzecz RWKML przez lekarza specjalistę w dziedzinie neurologii,
2)    konsultacji specjalistycznych na rzecz RWKML przez lekarza specjalistę w dziedzinie urologii,
3)    konsultacji specjalistycznych na rzecz RWKML przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub lekarza w trakcie specjalizacji z psychiatrii,
4)    konsultacji specjalistycznych na rzecz RWKML przez lekarza specjalistę w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu (lub równoważnej) lub lekarza w trakcie specjalizacji z ortopedii i traumatologii,
5)    konsultacji specjalistycznych na rzecz RWKML przez lekarza specjalistę w dziedzinie laryngologii, w trakcie specjalizacji lub z ukończonym szkoleniem specjalizacyjnym,
6)    konsultacji specjalistycznych na rzecz RWKML przez lekarza specjalistę w dziedzinie kardiologii lub chorób wewnętrznych,
7)    konsultacji specjalistycznych na rzecz RWKML przez lekarza specjalistę w dziedzinie chorób wewnętrznych,
8)    konsultacji specjalistycznych na rzecz RWKML przez lekarza specjalistę w dziedzinie endokrynologii,
9)    konsultacji specjalistycznych na rzecz RWKML przez lekarza specjalistę w dziedzinie ginekologii i położnictwa,
10)    konsultacji specjalistycznych na rzecz RWKML przez lekarza specjalistę w dziedzinie dermatologii,
11)    konsultacji specjalistycznych na rzecz RWKML przez lekarza stomatologa,
12)    konsultacji specjalistycznych na rzecz RWKML przez lekarza specjalistę w dziedzinie chirurgii ogólnej,
13)    konsultacji specjalistycznych na rzecz RWKML przez lekarza specjalistę w dziedzinie chorób płuc,
14)    konsultacji specjalistycznych na rzecz RWKML przez lekarza specjalistę w dziedzinie audiologii i foniatrii.

2.    Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych ujęta w § 1 ust. 1 pkt 1 - 14 może zostać zawarta na okres od dnia 01.02.2024r. do dnia 31.01.2025r.

§ 2
1.    Ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym projektem umowy, szczegółowymi materiałami informacyjnymi, regulaminem przeprowadzenia konkursu ofert oraz formularzem ofertowym, można zapoznać się od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w Dziale Kadr 7 Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku,
    ul. Polanki 117, tel. 58-552-64-92. Podmioty zamierzające złożyć ofertę na udzielanie świadczeń zdrowotnych mogą otrzymać w ww. miejscu obowiązujące formularze oferty.
2.    Oferty na obowiązujących formularzach należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: .… (określenie zakresu świadczeń)” do dnia 26 stycznia 2024r. do godz. 09.00 w Dziale Kadr i Szkolenia lub Sekretariacie 7 Szpitala Marynarki Wojennej.
3.    Termin otwarcia ofert wyznacza się na dzień 26 stycznia 2024r. o godz. 10:00, przy czym w uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać zmieniony, a informacja w tym zakresie zostanie podana na stronie internetowej 7 Szpitala Marynarki Wojennej. Niezwłocznie po otwarciu – oferty rozpatrywane będą przez Komisję konkursową powołaną odrębnym Zarządzeniem Komendanta 7 Szpitala Marynarki Wojennej.
4.    Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu ofert nastąpi w miejscu i terminie podanym na stronie internetowej 7 Szpitala Marynarki Wojennej.
5.    Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu, także w wybranym zakresie, oraz do przesunięcia terminu składania ofert, a także umorzenia postępowania konkursowego w przypadku nie wyłonienia właściwej oferty.     K O M E N D A N T
     7 Szpitala Marynarki Wojennej z Przychodnią
     Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
     im. kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego w Gdańsku