PRACA

Opublikowano:

09-01-2024

Przedmiot:

Świadczenie usług zdrowotnych

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z dnia 09.01.2024r.

Zarządzenie Nr 3/2024 z dnia 09.01.2024r.
Komendanta 7 Szpitala Marynarki Wojennej z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
im. kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego w Gdańsku w sprawie
ogłoszenia konkursu ofert
Na podstawie art. 26 Ustawy z dn. 15.04.2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 160 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.   
1.     Ogłaszam konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne i zapraszam do składania ofert w zakresie:

1)    przeprowadzania zabiegów w zakresie chirurgii kręgosłupa przez lekarza specjalistę w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu w Oddziale Leczenia Chorób Kręgosłupa,
2)    pełnienia kontraktowych dyżurów lekarskich nocnej i świąteczne opieki chorych (zwanej dalej NOCH),
3)    kompleksowej lekarskiej opieki specjalistycznej realizowanej przez lekarza z ukończonym szkoleniem specjalizacyjnym w dziedzinie anestezjologii lub lekarza specjalistę anestezjologa,
4)    kompleksowej lekarskiej opieki specjalistycznej realizowanej przez lekarza specjalistę w dziedzinie chorób wewnętrznych w Oddziale Chorób Wewnętrznych
5)    udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę psychiatrę w Poradni Zdrowia Psychicznego 7 Szpitala Marynarki Wojennej.

2.    Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych ujęta w § 1 ust. 1 pkt 1 może zostać zawarta na okres od dnia 01.02.2024r. do dnia 30.09.2025r.
3.    Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych ujęta w § 1 ust. 1 pkt 2 może zostać zawarta na okres od dnia 01.02.2024r. do dnia 30.11.2025r.
4.    Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych ujęta w § 1 ust. 1 pkt 3 może zostać zawarta na okres od dnia 01.02.2024r. do dnia 31.01.2026r.
5.    Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych ujęta w § 1 ust. 1 pkt 4-5 może zostać zawarta na okres od dnia 01.02.2024r. do dnia 31.03.2026r.

§ 2
1.    Ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym projektem umowy, szczegółowymi materiałami informacyjnymi, regulaminem przeprowadzenia konkursu ofert oraz formularzem ofertowym, można zapoznać się od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w Dziale Kadr 7 Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku,
    ul. Polanki 117, tel. 58-552-64-92. Podmioty zamierzające złożyć ofertę na udzielanie świadczeń zdrowotnych mogą otrzymać w ww. miejscu obowiązujące formularze oferty.
2.    Oferty na obowiązujących formularzach należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: .… (określenie zakresu świadczeń)” do dnia 23 stycznia 2024r. do godz. 09.00 w Dziale Kadr i Szkolenia lub Sekretariacie 7 Szpitala Marynarki Wojennej.
3.    Termin otwarcia ofert wyznacza się na dzień  23 stycznia 2024r. o godz. 10:00, przy czym w uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać zmieniony, a informacja w tym zakresie zostanie podana na stronie internetowej 7 Szpitala Marynarki Wojennej. Niezwłocznie po otwarciu – oferty rozpatrywane będą przez Komisję konkursową powołaną odrębnym Zarządzeniem Komendanta 7 Szpitala Marynarki Wojennej.
4.    Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu ofert nastąpi w miejscu i terminie podanym na stronie internetowej 7 Szpitala Marynarki Wojennej.
5.    Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu, także w wybranym zakresie, oraz do przesunięcia terminu składania ofert, a także umorzenia postępowania konkursowego w przypadku nie wyłonienia właściwej oferty.     K O M E N D A N T
     7 Szpitala Marynarki Wojennej z Przychodnią
     Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
     im. kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego w Gdańsku