PRACA

Opublikowano:

11-01-2022

Przedmiot:

Świadczenie usług zdrowotnych

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z dnia 11.01.2022r.

Zarządzenie Nr 2/2022 z dnia 11.01.2022r.
Komendanta 7 Szpitala Marynarki Wojennej z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
im. kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego w Gdańsku w sprawie
ogłoszenia konkursu ofert
Na podstawie art. 26 Ustawy z dn. 15.04.2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 160 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.   
1.     Ogłaszam konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne i zapraszam do składania ofert w zakresie:
1)    podstawowej opieki zdrowotnej w Gabinecie POZ Przychodni Specjalistycznej,
2)    pełnienia kontraktowych dyżurów lekarskich nocnej i świąteczne opieki chorych (zwanej dalej NOCH),
3)    pełnienia kontraktowych dyżurów lekarskich w Oddziale Chorób Wewnętrznych, udzielania konsultacji w innych oddziałach szpitalnych oraz Izbie Przyjęć 7 Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku,
4)    udzielania lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Urazowej i Ortopedii wraz z pełnieniem kontraktowych dyżurów lekarskich, w tym również dyżurów pod telefonem wraz z przyjazdem na wezwanie przez lekarza specjalistę z zakresu chirurgii urazowej i ortopedii oraz zabezpieczenie dyżurowe pacjentów Oddziału Otolaryngologicznego,
5)    wykonywania zabiegów operacyjnych zaćmy w Oddziale Okulistycznym na wezwanie.

2.    Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych ujęta w § 1 ust. 1 pkt 1 może zostać zawarta na okres od dnia 01.02.2022r. do dnia 31.03.2023r.
3.    Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych ujęta w § 1 ust. 1 pkt 2 może zostać zawarta na okres od dnia 01.02.2022r. do dnia 31.12.2022r.
4.    Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych ujęta w § 1 ust. 1 pkt 3 może zostać zawarta na okres od dnia 01.02.2022r. do dnia 31.01.2024r.
5.    Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych ujęta w § 1 ust. 1 pkt 4 może zostać zawarta na okres od dnia 01.02.2022r. do dnia 30.06.2023r.
6.    Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych ujęta w § 1 ust. 1 pkt 5 może zostać zawarta na okres od dnia 01.03.2022r. do dnia 29.02.2024r.

§ 2
1.    Ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym projektem umowy, szczegółowymi materiałami informacyjnymi, regulaminem przeprowadzenia konkursu ofert oraz formularzem ofertowym, można zapoznać się od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w Dziale Kadr 7 Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku,
    ul. Polanki 117, tel. 58-552-64-92. Podmioty zamierzające złożyć ofertę na udzielanie świadczeń zdrowotnych mogą otrzymać w ww. miejscu obowiązujące formularze oferty.
2.    Oferty na obowiązujących formularzach należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: .… (określenie zakresu świadczeń)” do dnia 25 stycznia 2022r. do godz. 09.00 w Dziale Kadr i Szkolenia lub Sekretariacie 7 Szpitala Marynarki Wojennej.
3.    Termin otwarcia ofert wyznacza się na dzień 25 stycznia 2022r. o godz. 10:00, przy czym w uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać zmieniony, a informacja w tym zakresie zostanie podana na stronie internetowej 7 Szpitala Marynarki Wojennej. Niezwłocznie po otwarciu – oferty rozpatrywane będą przez Komisję konkursową powołaną odrębnym Zarządzeniem Komendanta 7 Szpitala Marynarki Wojennej.
4.    Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu ofert nastąpi w miejscu i terminie podanym na stronie internetowej 7 Szpitala Marynarki Wojennej.
5.    Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu, także w wybranym zakresie, oraz do przesunięcia terminu składania ofert, a także umorzenia postępowania konkursowego w przypadku nie wyłonienia właściwej oferty.

     K O M E N D A N T
     7 Szpitala Marynarki Wojennej z Przychodnią
     Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
     im. kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego w Gdańsku