PRACA

Opublikowano:

23-01-2019

Przedmiot:

Świadczenia zdrowotne

Konkurs z dnia 10.01.2019

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Komendant 7 Szpitala Marynarki Wojennej z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego w Gdańsku, ul. Polanki 117 w porozumieniu z Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku ogłasza konkurs na stanowisko:

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Chirurgii Urazowej i Ortopedii

 1. Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni posiadać kwalifikacje zawodowe zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896 z 2011 roku). Oferty powinny zawierać dokumenty zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą z uwzględnieniem załącznika do obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 1 lutego 2018 roku. Do dokumentów należy dołączyć oświadczenie, że kandydat zgłaszający się do konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na dane stanowisko. Oprócz dokumentów wskazanych w rozporządzeniu, kandydaci powinni złożyć również koncepcję pracy na stanowisko objęte konkursem.
 2. Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego dostępne są do wglądu w Dziale Kadr.
 3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, opisane imieniem i nazwiskiem, adresem zamieszkania kandydata, numerem telefonu komórkowego a także adnotację o treści: "Konkurs na stanowisko..." (należy podać nazwę stanowiska objętego konkursem) w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia w Dziale Kadr 7 Szpitala Marynarki Wojennej z Przychodnią SP ZOZ ul. Polanki 117 w Gdańsku.
 4. O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie. Przewidywany termin rozpatrzenia kandydatur nastąpi w terminie 30 dni od upływu terminu składania ofert w siedzibie ogłaszającego
 5. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu nastąpi w terminie 14 dni od dnia ostatniego posiedzenia komisji konkursowej. Kandydaci zaostaną powiadomieni pisemnie o wynikach postępowania. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert, a także do umorzenia postępowania konkursowego.
 
 

Załączniki do Oferty – kopie dokumentów poświadczone podpisem Oferenta za zgodność z oryginałem –

składają tylko Oferenci przystępujący po raz pierwszy do konkursu organizowanego przez 7 Szpital MW:

 1. Kopie: prawa wykonywania zawodu, dyplomu/ świadectwa, dokumentu potwierdzającego wymaganą specjalizację,
 2. Kopia zezwolenia i zaświadczenia wpisu do rejestru właściwej Izby Lekarskiej / Izby Pielęgniarskiej, wpisu do właściwego rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą – zgodnie z zapisami ustawy o działalności leczniczej z dn. 15.04.2011r.
 3. Kopia Polisy OC zawartej na podst. art. 25 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dn. 15.04.2011r. / oświadczenie o przedłożeniu ww. Polisy OC najpóźniej w momencie zawarcia umowy (pod rygorem niezawarcia umowy) – z uwzględnieniem zapisów art. 212 ust. 2 ustawy z dn. 15.04.2011r.
 4. Zaświadczenie lekarskie
 5. Kopia wpisu do Ewidencji działalności gospodarczej,
 6. Opinia zawodowa z poprzednich miejsc pracy (wymóg nie dotyczy osób poprzednio zatrudnionych w 7 Szpitalu Marynarki Wojennej),
 7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, następującej treści: ,,Zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb konkursu ofert na świadczenia medyczne.”
 8. Życiorys, kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (nieobowiązkowe)

 

Pliki do pobrania: