PRACA

Opublikowano:

13-01-2021

Przedmiot:

Ogólne

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z dnia 13.01.2021

Zarządzenie Nr 3/2021 z dnia 13.01.2021r.

Komendanta 7 Szpitala Marynarki Wojennej z Przychodnią

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

im. kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego w Gdańsku w sprawie

ogłoszenia konkursu ofert

Na podstawie art. 26 Ustawy z dn. 15.04.2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 160 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

1. Ogłaszam konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne i zapraszam do składania ofert w zakresie:

1) pełnienia kontraktowych dyżurów lekarskich w Oddziale Okulistycznym oraz Izbie Przyjęć oraz pełnienia kontraktowych dyżurów lekarskich oraz kontraktowych dyżurów lekarskich pod telefonem wraz z przyjazdem na wezwanie oraz zabezpieczenie pacjentów oddziału wewnętrznego funkcjonującego w pomieszczeniach oddziału otolaryngologicznego z potwierdzonym zakażeniem SARS - CoV-2 w 7 Szpitalu Marynarki Wojennej, a także udzielanie świadczeń zdrowotnych ww. pacjentom,

2) udzielania świadczeń zdrowotnych wraz z dyżurami lekarskimi oraz zabezpieczeniem pod telefonem i z przyjazdem na wezwanie realizowanych w Stacji Dializ,

3) pełnienia dyżurów lekarskich oraz zabezpieczenia pod telefonem i z przyjazdem na wezwanie realizowanych w Stacji Dializ.

 

2. Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych ujęta w § 1 ust. 1 pkt 1-3 może zostać zawarta na okres od dnia 01.02.2021r. do dnia 31.03.2023r.

 

§ 2

1. Ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym projektem umowy, szczegółowymi materiałami informacyjnymi, regulaminem przeprowadzenia konkursu ofert oraz formularzem ofertowym, można zapoznać się od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w Dziale Kadr 7 Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku,

ul. Polanki 117, tel. 58-552-64-92. Podmioty zamierzające złożyć ofertę na udzielanie świadczeń zdrowotnych mogą otrzymać w ww. miejscu obowiązujące formularze oferty.

2. Oferty na obowiązujących formularzach należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: .… (określenie zakresu świadczeń)” do dnia 27 stycznia 2021r. do godz. 09.00 w Dziale Kadr i Szkolenia lub Sekretariacie 7 Szpitala Marynarki Wojennej.

3. Termin otwarcia ofert wyznacza się na dzień 27 stycznia 2021r. o godz. 10:00, przy czym w uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać zmieniony, a informacja w tym zakresie zostanie podana na stronie internetowej 7 Szpitala Marynarki Wojennej. Niezwłocznie po otwarciu – oferty rozpatrywane będą przez Komisję konkursową powołaną odrębnym Zarządzeniem Komendanta 7 Szpitala Marynarki Wojennej.

4. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu ofert nastąpi w miejscu i terminie podanym na stronie internetowej 7 Szpitala Marynarki Wojennej.

5. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu, także w wybranym zakresie, oraz do przesunięcia terminu składania ofert, a także umorzenia postępowania konkursowego w przypadku nie wyłonienia właściwej oferty.

 

     K O M E N D A N T 

     7 Szpitala Marynarki Wojennej z Przychodnią 

     Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

     im. kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego w Gdańsku