PRACA

Opublikowano:

04-12-2019

Przedmiot:

Świadczenie usług zdrowotnych

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z dnia 04.12.2019

Zarządzenie Nr 64/2019 z dnia 04.12.2019r.

Komendanta 7 Szpitala Marynarki Wojennej z Przychodnią

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

im. kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego w Gdańsku w sprawie

ogłoszenia konkursu ofert

Na podstawie art. 26 Ustawy z dn. 15.04.2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 160 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

1. Ogłaszam konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne i zapraszam do składania ofert w zakresie:

1) udzielania lekarskich świadczeń zdrowotnych w ramach badań diagnostycznych w zakresie przewodnictwa nerwowego, elektromiografii oraz wzrokowych potencjałów wywołanych zgodnie z procedurami NFZ,

2) pełnienia kontraktowych dyżurów lekarskich w Oddziale Otolaryngologicznym, udzielania konsultacji w innych oddziałach szpitalnych oraz Izbie Przyjęć 7 Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku, a także kontraktowych dyżurów lekarskich pod telefonem wraz z przyjazdem na wezwanie,

3) kompleksowej lekarskiej opieki specjalistycznej realizowanej w Oddziałach Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej oraz zabezpieczenie dyżurowe pacjentów Oddziału Urologii przez lekarza specjalistę w dziedzinie chirurgii ogólnej,

4) udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę patomorfologa w Zakładzie Patomorfologii,

5) pełnienia kontraktowych dyżurów pielęgniarskich w Oddziałach Szpitalnych ze szczególnym uwzględnieniem Oddziału Psychiatrycznego, a w razie potrzeb Udzielającego zamówienie w Gabinetach Przychodni Specjalistycznej,

6) pełnienia kontraktowych dyżurów pielęgniarskich w Oddziałach Szpitalnych ze szczególnym uwzględnieniem Izby Przyjęć, a w razie potrzeb Udzielającego zamówienie w Gabinetach Przychodni Specjalistycznej,

7) kompleksowej lekarskiej opieki specjalistycznej realizowanej w Oddziałach Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej oraz zabezpieczenie dyżurowe pacjentów Oddziału Urologii przez lekarza specjalistę w dziedzinie chirurgii ogólnej,

8) kompleksowej lekarskiej opieki specjalistycznej realizowanej w Oddziałach Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej oraz zabezpieczenie dyżurowe pacjentów Oddziału Urologii przez lekarza specjalistę w dziedzinie chirurgii ogólnej i chirurgii onkologicznej,

9) świadczenia usług zdrowotnych w Poradni Chirurgicznej Przychodni Specjalistycznej przez lekarza specjalistę z zakresu chirurgii ogólnej i chirurgii onkologicznej, zgodnie z procedurami NFZ,

10) pełnienia kontraktowych dyżurów pielęgniarskich w Oddziałach Szpitalnych ze szczególnym uwzględnieniem Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, a w razie potrzeb Udzielającego zamówienie w Gabinetach Przychodni Specjalistycznej.

 

2. Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych ujęta w § 1 ust. 1 pkt 1-6 może zostać zawarta na okres od dnia 01.01.2020r. do dnia 31.03.2022r.

3. Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych ujęta w § 1 ust. 1 pkt 7-9 może zostać zawarta na okres od dnia 01.02.2020r. do dnia 31.03.2022r.

4. Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych ujęta w § 1 ust. 1 pkt 10 może zostać zawarta na okres od dnia 01.01.2020r. do dnia 31.03.2021r.

 

§ 2

1. Ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym projektem umowy, szczegółowymi materiałami informacyjnymi, regulaminem przeprowadzenia konkursu ofert oraz formularzem ofertowym, można zapoznać się od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w Dziale Kadr 7 Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku,

ul. Polanki 117, tel. 58-552-64-92. Podmioty zamierzające złożyć ofertę na udzielanie świadczeń zdrowotnych mogą otrzymać w ww. miejscu obowiązujące formularze oferty.

2. Oferty na obowiązujących formularzach należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: .… (określenie zakresu świadczeń)” do dnia 18 grudnia 2019r. do godz. 09.00 w Dziale Kadr i Szkolenia lub Sekretariacie 7 Szpitala Marynarki Wojennej.

3. Termin otwarcia ofert wyznacza się na dzień 18 grudnia 2019r. o godz. 10:00, przy czym w uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać zmieniony, a informacja w tym zakresie zostanie podana na stronie internetowej 7 Szpitala Marynarki Wojennej. Niezwłocznie po otwarciu – oferty rozpatrywane będą przez Komisję konkursową powołaną odrębnym Zarządzeniem Komendanta 7 Szpitala Marynarki Wojennej.

4. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu ofert nastąpi w miejscu i terminie podanym na stronie internetowej 7 Szpitala Marynarki Wojennej.

5. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu, także w wybranym zakresie, oraz do przesunięcia terminu składania ofert, a także umorzenia postępowania konkursowego w przypadku nie wyłonienia właściwej oferty.

 

     K O M E N D A N T 

     7 Szpitala Marynarki Wojennej z Przychodnią 

     Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

     im. kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego w Gdańsku