PRACA

Opublikowano:

15-11-2019

Przedmiot:

Świadczenie usług zdrowotnych

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z dnia 15.11.2019

Zarządzenie Nr 58/2019 z dnia 15.11.2019r.

Komendanta 7 Szpitala Marynarki Wojennej z Przychodnią

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

im. kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego w Gdańsku w sprawie

ogłoszenia konkursu ofert

Na podstawie art. 26 Ustawy z dn. 15.04.2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 160 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

1. Ogłaszam konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne i zapraszam do składania ofert w zakresie:

1) kompleksowej lekarskiej opieki specjalistycznej realizowanej w Oddziale  Otolaryngologicznym i/lub Poradni Otolaryngologicznej,

2) kierowania procesem diagnostyczno – leczniczym  w Oddziale Otolaryngologicznym,

3) kompleksowej lekarskiej opieki specjalistycznej realizowanej w Oddziale Chorób Wewnętrznych,

4) kierowania procesem diagnostyczno – leczniczym w Oddziale Chorób Wewnętrznych,

5) orzecznictwa w zakresie medycyny pracy, w tym badań licencyjnych i dla kierowców oraz przeprowadzania badań osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń,

6) udzielania świadczeń zdrowotnych wraz z dyżurami lekarskimi oraz zabezpieczeniem pod telefonem i z przyjazdem na wezwanie realizowanych w Stacji Dializ,

7) pełnienia kontraktowych dyżurów lekarskich w Oddziale Chorób Wewnętrznych,

8) podstawowej opieki zdrowotnej w Gabinecie POZ Przychodni Specjalistycznej,

9) udzielania lekarskich świadczeń zdrowotnych w Gabinecie dermatologicznym Przychodni Specjalistycznej, w tym udzielania świadczeń dla potrzeb komisji wojskowych oraz badań profilaktycznych zgodnie z procedurami NFZ,

10) udzielania lekarskich świadczeń zdrowotnych w Gabinecie chirurgicznym Przychodni Specjalistycznej przez lekarza specjalistę chirurga, w tym udzielania świadczeń dla potrzeb komisji wojskowych,

11) udzielania lekarskich świadczeń zdrowotnych w Zakładzie Nieinwazyjnej Diagnostyki Kardiologicznej Wojskowej Przychodni Specjalistycznej,

12) udzielania konsultacji neurochirurgicznych w oddziałach szpitalnych,

13) udzielania świadczeń zdrowotnych przez logopedę w Oddziałach: Neurologicznym i Udarowym,

14) uczestnictwa w spotkaniach wielodyscyplinarnego zespołu specjalistów (konsylium) opracowującego plan harmonogram leczenia pacjenta z chorobą nowotworową,

15) pełnienia kontraktowych lekarskich dyżurów nocnej i świątecznej opieki chorych (NOCH).

 

2. Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych ujęta w § 1 ust. 1 pkt 1-4 może zostać zawarta na okres od dnia 01.01.2020r. do dnia 31.12.2022r.

3. Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych ujęta w § 1 ust. 1 pkt 5-14 może zostać zawarta na okres od dnia 01.01.2020r. do dnia 31.03.2022r.

4. Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych ujęta w § 1 ust. 1 pkt 15 może zostać zawarta na okres od dnia 01.01.2020r. do dnia 30.06.2021r.

 

§ 2

1. Ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym projektem umowy, szczegółowymi materiałami informacyjnymi, regulaminem przeprowadzenia konkursu ofert oraz formularzem ofertowym, można zapoznać się od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w Dziale Kadr 7 Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku,

ul. Polanki 117, tel. 58-552-64-92. Podmioty zamierzające złożyć ofertę na udzielanie świadczeń zdrowotnych mogą otrzymać w ww. miejscu obowiązujące formularze oferty.

2. Oferty na obowiązujących formularzach należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: .… (określenie zakresu świadczeń)” do dnia 29 listopada 2019r. do godz. 09.00 w Dziale Kadr i Szkolenia lub Sekretariacie 7 Szpitala Marynarki Wojennej.

3. Termin otwarcia ofert wyznacza się na dzień 29 listopada 2019r. o godz. 10:00, przy czym w uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać zmieniony, a informacja w tym zakresie zostanie podana na stronie internetowej 7 Szpitala Marynarki Wojennej. Niezwłocznie po otwarciu – oferty rozpatrywane będą przez Komisję konkursową powołaną odrębnym Zarządzeniem Komendanta 7 Szpitala Marynarki Wojennej.

4. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu ofert nastąpi w miejscu i terminie podanym na stronie internetowej 7 Szpitala Marynarki Wojennej.

5. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu, także w wybranym zakresie, oraz do przesunięcia terminu składania ofert, a także umorzenia postępowania konkursowego w przypadku nie wyłonienia właściwej oferty.

 

     K O M E N D A N T 

     7 Szpitala Marynarki Wojennej z Przychodnią 

     Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

     im. kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego w Gdańsku