PRACA

Opublikowano:

20-08-2019

Przedmiot:

Pielęgniarka oddziałowa Stacji Dializ

Ogłoszenie konkursu ofert na pielęgniarkę oddziałową Stacji Dializ 20.08.2019

Komendant 7 Szpitala Marynarki Wojennej z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
imienia kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego
w Gdańsku, ul. Polanki 117
w porozumieniu z Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku

 


ogłasza konkurs na stanowisko:


Pielęgniarka Oddziałowa Stacji Dializ

1. Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni posiadać kwalifikacje zawodowe zgodne
z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896 z 2011roku). Oferty powinny zawierać dokumenty zgodne
z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 06 lutego 2012 roku w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą
z uwzględnieniem załącznika do obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 1 lutego 2018 roku. Do dokumentów należy dołączyć oświadczenie, że kandydat zgłaszający się do konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na dane stanowisko. Oprócz dokumentów wskazanych w rozporządzeniu, kandydaci powinni złożyć również koncepcję pracy na stanowisko objęte konkursem.

2. Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego dostępne są do wglądu w Dziale Kadr i Szkoleń.

3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, opisane imieniem i nazwiskiem, adresem zamieszkania kandydata, numerem telefonu komórkowego a także adnotację o treści:
„Konkurs na stanowisko....” (należy podać nazwę stanowiska objętego konkursem).
w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia w Dziale Kadr i Szkoleń 7 Szpitala Marynarki Wojennej z Przychodnią SP ZOZ ul. Polanki 117 w Gdańsku.

4. O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie. Przewidywany termin rozpatrzenia kandydatur nastąpi w terminie 30 dni od upływu terminu składania ofert
w siedzibie ogłaszającego.

5. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu nastąpi w terminie 14 dni od dnia ostatniego posiedzenia komisji konkursowej. Kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie o wynikach postępowania.
Ogłaszający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert,
a także do umorzenia postępowania konkursowego.