PRACA

Opublikowano:

10-06-2024

Przedmiot:

Świadczenie usług zdrowotnych

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z dnia 10.06.2024r.

Zarządzenie Nr 66/2024 z dnia 10.06.2024r.
Komendanta 7 Szpitala Marynarki Wojennej z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
im. kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego w Gdańsku w sprawie
ogłoszenia konkursu ofert
Na podstawie art. 26 Ustawy z dn. 15.04.2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 160 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.   
1.     Ogłaszam konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne i zapraszam do składania ofert w zakresie:
1)    kompleksowej lekarskiej opieki specjalistycznej realizowanej przez lekarza specjalistę anestezjologa,
2)    świadczenia usług zdrowotnych przez lekarza specjalistę anestezjologii i intensywnej terapii wraz z kierowaniem procesem diagnostyczno – leczniczym w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
3)    wykonywania badań diagnostycznych w zakresie ultrasonografii i radiologii wraz z kierowaniem Pracownią Diagnostyki Obrazowej przez lekarza specjalistę w dziedzinie radiologii,
4)    udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie radiologii lub radiologii i diagnostyki obrazowej w Pracowni Diagnostyki Obrazowej,
5)    świadczenia usług zdrowotnych w Poradni Chirurgicznej Przychodni Specjalistycznej przez lekarza specjalistę w dziedzinie chirurgii,
6)    kompleksowej lekarskiej opieki specjalistycznej realizowanej w Oddziałach Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej przez lekarza specjalistę w dziedzinie chirurgii ogólnej oraz zabezpieczenie dyżurowe pacjentów Oddziału Urologii,
7)    kierowania procesem diagnostyczno – leczniczym w Oddziałach: Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej przez lekarza specjalistę w dziedzinie chirurgii ogólnej,
8)    pełnienia kontraktowych dyżurów lekarskich w Oddziale Chirurgii Urazowej i Ortopedii przez lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie ortopedii i traumatologii ruchu,
9)    kompleksowej lekarskiej opieki specjalistycznej realizowanej w Oddziale Otolaryngologicznym przez lekarza specjalistę w dziedzinie otolaryngologii,
10)    kompleksowej lekarskiej opieki realizowanej w Oddziale Otolaryngologicznym przez lekarza w trakcie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie otolaryngologii,
11)    świadczenia usług zdrowotnych w Poradni Otolaryngologicznej Przychodni Specjalistycznej przez lekarza specjalistę lub lekarza w trakcie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie otolaryngologii, zgodnie z procedurami NFZ
12)    wykonywania świadczeń zabiegowych w Oddziale Otolaryngologicznym przez lekarza specjalistę otolaryngologa.

2.    Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych ujęta w § 1 ust. 1 pkt 1 - 10, 12 może zostać zawarta na okres od dnia 01.07.2024r. do dnia 30.06.2026r.
3.    Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych ujęta w § 1 ust. 1 pkt 11 może zostać zawarta na okres od dnia 01.07.2024r. do dnia 31.03.2026r.

§ 2
1.    Ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym projektem umowy, szczegółowymi materiałami informacyjnymi, regulaminem przeprowadzenia konkursu ofert oraz formularzem ofertowym, można zapoznać się od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w Dziale Kadr 7 Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku,
    ul. Polanki 117, tel. 58-552-64-92. Podmioty zamierzające złożyć ofertę na udzielanie świadczeń zdrowotnych mogą otrzymać w ww. miejscu obowiązujące formularze oferty.
2.    Oferty na obowiązujących formularzach należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: .… (określenie zakresu świadczeń)” do dnia 24 czerwca 2024r. do godz. 09.00 w Dziale Kadr i Szkolenia lub Sekretariacie 7 Szpitala Marynarki Wojennej.
3.    Termin otwarcia ofert wyznacza się na dzień 24 czerwca 2024r. o godz. 10:00, przy czym w uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać zmieniony, a informacja w tym zakresie zostanie podana na stronie internetowej 7 Szpitala Marynarki Wojennej. Niezwłocznie po otwarciu – oferty rozpatrywane będą przez Komisję konkursową powołaną odrębnym Zarządzeniem Komendanta 7 Szpitala Marynarki Wojennej.
4.    Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu ofert nastąpi w miejscu i terminie podanym na stronie internetowej 7 Szpitala Marynarki Wojennej.
5.    Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu, także w wybranym zakresie, oraz do przesunięcia terminu składania ofert, a także umorzenia postępowania konkursowego w przypadku nie wyłonienia właściwej oferty.


     K O M E N D A N T
     7 Szpitala Marynarki Wojennej z Przychodnią
     Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
     im. kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego w Gdańsku