PRACA

Opublikowano:

16-03-2019

Przedmiot:

Ogólne

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z dnia 15.03.2019

Zarządzenie Nr 13/2019 z dnia 15.03.2019r.

Komendanta 7 Szpitala Marynarki Wojennej z Przychodnią

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

im. kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego w Gdańsku w sprawie

ogłoszenia konkursu ofert

Na podstawie art. 26 Ustawy z dn. 15.04.2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 160 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Ogłaszam konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne i zapraszam do składania ofert w zakresie:

1) pełnienia kontraktowych dyżurów pielęgniarskich w Oddziałach Szpitalnych ze szczególnym uwzględnieniem Oddziału Psychiatrycznego a w razie potrzeb Udzielającego zamówienie w Gabinetach Przychodni Specjalistycznej,

2) pełnienia kontraktowych dyżurów pielęgniarskich w Oddziałach Szpitalnych ze szczególnym uwzględnieniem Oddziału Chorób Wewnętrznych, a w razie potrzeb Udzielającego zamówienie w Gabinetach Przychodni Specjalistycznej,

3) pełnienia kontraktowych dyżurów pielęgniarskich w Oddziałach Szpitalnych ze szczególnym uwzględnieniem Oddziału Chirurgii Urazowej i Ortopedii a w razie potrzeb Udzielającego zamówienie w Gabinetach Przychodni Specjalistycznej,

4) pełnienia kontraktowych dyżurów lekarskich w Oddziale Otolaryngologicznym, w innych oddziałach szpitalnych oraz Izbie Przyjęć 7 Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku, a także kontaktowych dyżurów lekarskich pod telefonem wraz z przyjazdem na wezwanie,

5) świadczenia lekarskich usług zdrowotnych w Poradni Zaburzeń Snu,

6) przeprowadzania zabiegów operacyjnych przez lekarza specjalistę z zakresu chirurgii onkologicznej w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej

7) pełnienia kontraktowych lekarskich dyżurów nocnej i świątecznej opieki chorych (NOCH)

 

1. Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych ujęta w ust. 1 pkt 1 - 3 może zostać zawarta na okres od dnia 01.04.2019r. do dnia 31.03.2020r.

2. Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych ujęta w ust. 1 pkt 4 - 6 może zostać zawarta na okres od dnia 01.04.2019r. do dnia 30.06.2021r.

3. Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych ujęta w ust. 1 pkt 7 może zostać zawarta na okres od dnia 01.05.2019r. do dnia 30.06.2021r.

 

§ 2

1. Ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym projektem umowy, szczegółowymi materiałami informacyjnymi, regulaminem przeprowadzenia konkursu ofert oraz formularzem ofertowym, można zapoznać się od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w Dziale Kadr 7 Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku,

ul. Polanki 117, tel. 58-552-64-92. Podmioty zamierzające złożyć ofertę na udzielanie świadczeń zdrowotnych mogą otrzymać w ww. miejscu obowiązujące formularze oferty.

2. Oferty na obowiązujących formularzach należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: .… (określenie zakresu świadczeń)” do dnia 29 marca 2019r. do godz. 09.00 w Dziale Kadr i Szkolenia lub Sekretariacie 7 Szpitala Marynarki Wojennej.

3. Termin otwarcia ofert wyznacza się na dzień 29 marca 2019r. o godz. 10:00, przy czym w uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać zmieniony, a informacja w tym zakresie zostanie podana na stronie internetowej 7 Szpitala Marynarki Wojennej. Niezwłocznie po otwarciu – oferty rozpatrywane będą przez Komisję konkursową powołaną odrębnym Zarządzeniem Komendanta 7 Szpitala Marynarki Wojennej.

4. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu ofert nastąpi w miejscu i terminie podanym na stronie internetowej 7 Szpitala Marynarki Wojennej.

5. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu, także w wybranym zakresie, oraz do przesunięcia terminu składania ofert, a także umorzenia postępowania konkursowego w przypadku nie wyłonienia właściwej oferty.

 

     K O M E N D A N T 

     7 Szpitala Marynarki Wojennej z Przychodnią 

     Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

     im. kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego w Gdańsku