PRACA

Opublikowano:

14-02-2019

Przedmiot:

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Chirurgii Urazowej i Ortopedii

Konkurs z dnia 14.02.2019

Komendant 7 Szpitala Marynarki Wojennej z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego w Gdańsku, ul. Polanki 117 w porozumieniu z Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku

 

ogłasza konkurs na stanowisko:

 

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Chirurgii Urazowej i Ortopedii

1.      Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni posiadać kwalifikacje zawodowe zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896 z 2011 roku). Oferty powinny zawierać dokumenty zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 06 lutego 2012 roku w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą z uwzględnieniem załącznika do obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 1 lutego 2018 roku. Do dokumentów należy dołączyć oświadczenie, że kandydat zgłaszający się do konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na dane stanowisko. Oprócz dokumentów wskazanych w rozporządzeniu, kandydaci powinni złożyć również koncepcję pracy na stanowisko objęte konkursem.

2.      Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego dostępny jest do wglądu w Dziale Kadr.

3.      Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, opisane imieniem i nazwiskiem, adresem zamieszkania kandydata, numerem telefonu komórkowego a także adnotację o treści:

„Konkurs na stanowisko ” (należy podać nazwę stanowiska objętego konkursem).

w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia w Dziale Kadr 7 Szpitala Marynarki Wojennej z Przychodnią SP ZOZ ul. Polanki 117 w Gdańsku.

4.      O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie. Przewidywany termin rozpatrzenia kandydatur nastąpi w terminie 13 dni od upływu terminu składania ofert w siedzibie ogłaszającego.

5.      Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu nastąpi w terminie 14 dni od dnia ostatniego posiedzenia komisji konkursowej. Kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie o wynikach postępowania.

Ogłaszający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert, a także do umorzenia postępowania konkursowego.