PRACA

Opublikowano:

03-06-2022

Przedmiot:

Świadczenie usług zdrowotnych

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z dnia 03.06.2022r.

Zarządzenie Nr 34/2022 z dnia 03.06.2022r.
Komendanta 7 Szpitala Marynarki Wojennej z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
im. kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego w Gdańsku w sprawie
ogłoszenia konkursu ofert
Na podstawie art. 26 Ustawy z dn. 15.04.2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 160 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.   
1.     Ogłaszam konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne i zapraszam do składania ofert w zakresie:
1)    pełnienia kontraktowych dyżurów pielęgniarskich w Oddziałach Szpitalnych, ze szczególnym uwzględnieniem Oddziału Psychiatrycznego, a w razie potrzeb Udzielającego zamówienie w Gabinetach Przychodni Specjalistycznej,
2)    pełnienia kontraktowych dyżurów pielęgniarskich na Bloku Operacyjnym oraz na salach zabiegowych w charakterze pielęgniarki operacyjnej,
3)    koordynowania pracy pielęgniarek operacyjnych wraz ze świadczeniem pielęgniarskich usług medycznych na Bloku Operacyjnym w charakterze pielęgniarki operacyjnej,
4)    pełnienia kontraktowych dyżurów pielęgniarskich w Oddziałach Szpitalnych ze szczególnym uwzględnieniem Oddziału Chorób Wewnętrznych, a w razie potrzeb Udzielającego zamówienie w Gabinetach Przychodni Specjalistycznej,
5)    pełnienia kontraktowych dyżurów pielęgniarskich w Oddziałach Szpitalnych ze szczególnym uwzględnieniem Oddziału Neurologicznego z Udarowym, a w razie potrzeb Udzielającego zamówienie w Gabinetach Przychodni Specjalistycznej,
6)    pełnienia kontraktowych dyżurów pielęgniarskich w Oddziałach Szpitalnych ze szczególnym uwzględnieniem Oddziału AiIT, na sali wybudzeń oraz współpraca z innymi członkami zespołu anestezjologicznego, a w razie potrzeb Udzielającego zamówienie w Gabinetach Przychodni Specjalistycznej,
7)    pełnienia kontraktowych dyżurów pielęgniarskich w Oddziałach Szpitalnych ze szczególnym uwzględnieniem Oddziału Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej, a w razie potrzeb Udzielającego zamówienie w Gabinetach Przychodni Specjalistycznej,
8)    pełnienia kontraktowych dyżurów pielęgniarskich w Oddziałach Szpitalnych ze szczególnym uwzględnieniem Oddziału Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej, a w razie potrzeb Udzielającego zamówienie w Gabinetach Przychodni Specjalistycznej oraz koordynowanie procesu leczenia pacjenta onkologicznego,
9)    pełnienia kontraktowych dyżurów pielęgniarskich w Oddziałach Szpitalnych ze szczególnym uwzględnieniem Oddziału Otolaryngologicznego, a w razie potrzeb Udzielającego zamówienie w Gabinetach Przychodni Specjalistycznej,
10)    pełnienia kontraktowych dyżurów pielęgniarskich w Oddziałach Szpitalnych ze szczególnym uwzględnieniem Oddziału Otolaryngologicznego, praca na salach zabiegowych Oddziału Otolaryngologicznego,
11)    pełnienia kontraktowych dyżurów pielęgniarskich w Oddziałach Szpitalnych ze szczególnym uwzględnieniem Oddziału Okulistycznego, a w razie potrzeb Udzielającego zamówienie w Gabinetach Przychodni Specjalistycznej,
12)    pełnienia kontraktowych dyżurów pielęgniarskich w Oddziałach Szpitalnych ze szczególnym uwzględnieniem Izby Przyjęć, a w razie potrzeb Udzielającego zamówienie w Gabinetach Przychodni Specjalistycznej,
13)    pełnienia kontraktowych dyżurów pielęgniarskich w Oddziałach Szpitalnych ze szczególnym uwzględnieniem Oddziału Chirurgii Urazowej i Ortopedii, a w razie potrzeb Udzielającego zamówienie w Gabinetach Przychodni Specjalistycznej,
14)    pełnienia kontraktowych dyżurów przez ratownika medycznego w Oddziałach Szpitalnych ze szczególnym uwzględnieniem Oddziału Psychiatrycznego, a w razie potrzeb Udzielającego zamówienie w Gabinetach Przychodni Specjalistycznej,
15)    pełnienia kontraktowych dyżurów lekarskich w Oddziale Otolaryngologicznym oraz konsultacji w innych oddziałach szpitalnych, Izbie Przyjęć, a także kontraktowych dyżurów lekarskich pod telefonem wraz z przyjazdem na wezwanie,
16)    pełnienia kontraktowych dyżurów lekarskich w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii 7 Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku, udzielanie konsultacji w innych oddziałach szpitalnych oraz Izbie Przyjęć w 7 Szpitalu Marynarki Wojennej w Gdańsku,
17)    pełnienia kontraktowych dyżurów lekarskich nocnej i świątecznej opieki chorych (zwanej dalej NOCH),
18)    pełnienia kontraktowych dyżurów lekarskich w Oddziale Chirurgii Urazowej i Ortopedii przez lekarza specjalistę w dziedzinie ortopedii i traumatologii ruchu oraz zabezpieczenie dyżurowe pacjentów Oddziału Otolaryngologicznego,
19)    pełnienia kontraktowych dyżurów lekarskich w Oddziale Chirurgii Urazowej i Ortopedii oraz zabezpieczenie dyżurowe pacjentów Oddziału Otolaryngologicznego,
20)    świadczenia usług zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu wraz z kierowaniem procesem diagnostyczno – leczniczym w Oddziale Chirurgii Urazowej i Ortopedii oraz zabezpieczenie dyżurowe pacjentów Oddziału Otolaryngologicznego,
21)    udzielania lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Urazowej i Ortopedii wraz z pełnieniem kontraktowych dyżurów lekarskich, w tym również dyżurów pod telefonem wraz z przyjazdem na wezwanie przez lekarza specjalistę z zakresu chirurgii urazowej i ortopedii oraz zabezpieczenie dyżurowe pacjentów Oddziału Otolaryngologicznego,
22)    świadczenia usług zdrowotnych w Poradni Chorób Wewnętrznych Przychodni Specjalistycznej przez lekarza specjalistę lub w trakcie specjalizacji z zakresu chorób wewnętrznych,
23)    świadczenia usług zdrowotnych w Poradni Chirurgicznej Przychodni Specjalistycznej przez lekarza specjalistę chirurga.

2.    Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych ujęta w § 1 ust. 1 pkt 1-14 może zostać zawarta na okres od dnia 01.07.2022r. do dnia 31.10.2025r.
3.    Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych ujęta w § 1 ust. 1 pkt 15-16; 18-19; 21; 23  może zostać zawarta na okres od dnia 01.07.2022r. do dnia 30.06.2024r.
4.    Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych ujęta w § 1 ust. 1 pkt 17 może zostać zawarta na okres od dnia 01.07.2022r. do dnia 31.12.2022r.
5.    Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych ujęta w § 1 ust. 1 pkt 20 może zostać zawarta na okres od dnia 01.07.2022r. do dnia 30.09.2024r.
6.    Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych ujęta w § 1 ust. 1 pkt 22 może zostać zawarta na okres od dnia 01.07.2022r. do dnia 30.11.2023r.

§ 2
1.    Ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym projektem umowy, szczegółowymi materiałami informacyjnymi, regulaminem przeprowadzenia konkursu ofert oraz formularzem ofertowym, można zapoznać się od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w Dziale Kadr 7 Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku,
    ul. Polanki 117, tel. 58-552-64-92. Podmioty zamierzające złożyć ofertę na udzielanie świadczeń zdrowotnych mogą otrzymać w ww. miejscu obowiązujące formularze oferty.
2.    Oferty na obowiązujących formularzach należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: .… (określenie zakresu świadczeń)” do dnia 14 czerwca 2022r. do godz. 09.00 w Dziale Kadr i Szkolenia lub Sekretariacie 7 Szpitala Marynarki Wojennej.
3.    Termin otwarcia ofert wyznacza się na dzień 14 czerwca 2022r. o godz. 10:00, przy czym w uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać zmieniony, a informacja w tym zakresie zostanie podana na stronie internetowej 7 Szpitala Marynarki Wojennej. Niezwłocznie po otwarciu – oferty rozpatrywane będą przez Komisję konkursową powołaną odrębnym Zarządzeniem Komendanta 7 Szpitala Marynarki Wojennej.
4.    Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu ofert nastąpi w miejscu i terminie podanym na stronie internetowej 7 Szpitala Marynarki Wojennej.
5.    Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu, także w wybranym zakresie, oraz do przesunięcia terminu składania ofert, a także umorzenia postępowania konkursowego w przypadku nie wyłonienia właściwej oferty.     K O M E N D A N T
     7 Szpitala Marynarki Wojennej z Przychodnią
     Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
     im. kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego w Gdańsku