PRACA

Opublikowano:

09-03-2022

Przedmiot:

Świadczenie usług zdrowotnych

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z dnia 09.03.2022r.

Zarządzenie Nr 15/2022 z dnia 09.03.2022r.
Komendanta 7 Szpitala Marynarki Wojennej z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
im. kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego w Gdańsku w sprawie
ogłoszenia konkursu ofert
Na podstawie art. 26 Ustawy z dn. 15.04.2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 160 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.   
1.     Ogłaszam konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne i zapraszam do składania ofert w zakresie:
1)    pełnienia kontraktowych dyżurów pielęgniarskich w Oddziałach Szpitalnych ze szczególnym uwzględnieniem Oddziału Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej, a w razie potrzeb Udzielającego zamówienie w Gabinetach Przychodni Specjalistycznej,
2)    pełnienia kontraktowych dyżurów pielęgniarskich w Oddziałach Szpitalnych ze szczególnym uwzględnieniem Oddziału Psychiatrycznego, a w razie potrzeb Udzielającego zamówienie w Gabinetach Przychodni Specjalistycznej,
3)    udzielania konsultacji neurochirurgicznych w oddziałach szpitalnych,
4)    kompleksowej lekarskiej opieki specjalistycznej realizowanej w Oddziałach Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej przez lekarza specjalistę z zakresu chirurgii ogólnej oraz zabezpieczenie dyżurowe pacjentów Oddziału Urologii,
5)    kompleksowej lekarskiej opieki specjalistycznej realizowanej w Oddziałach Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej oraz zabezpieczenie dyżurowe pacjentów Oddziału Urologii przez lekarza specjalistę w dziedzinie chirurgii ogólnej i chirurgii onkologicznej,
6)    świadczenia usług zdrowotnych w Poradni Chirurgicznej Przychodni Specjalistycznej przez lekarza specjalistę z zakresu chirurgii ogólnej i chirurgii onkologicznej, zgodnie z procedurami NFZ,
7)    udzielania lekarskich świadczeń zdrowotnych w Gabinecie chirurgicznym Przychodni Specjalistycznej przez lekarza specjalistę chirurga,
8)    uczestnictwa w spotkaniach wielodyscyplinarnego zespołu specjalistów (konsylium) opracowującego plan harmonogram leczenia pacjenta z chorobą nowotworową,
9)    udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę psychiatrę w Oddziale Psychiatrycznym i/lub Oddziale Dziennym Psychiatrycznym oraz Poradni Zdrowia Psychicznego 7 Szpitala Marynarki Wojennej oraz udzielanie konsultacji w Izbie Przyjęć i innych oddziałach szpitalnych zgodnie z procedurami NFZ,
10)    pełnienia kontraktowych dyżurów lekarskich w Oddziale Psychiatrycznym wraz z udzielaniem konsultacji w Izbie Przyjęć oraz w innych oddziałach szpitalnych 7 Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku,
11)    udzielania lekarskich świadczeń zdrowotnych w Gabinecie dermatologicznym Przychodni Specjalistycznej, w tym udzielania świadczeń dla potrzeb komisji wojskowych oraz badań profilaktycznych zgodnie z procedurami NFZ,
12)    kompleksowej lekarskiej opieki specjalistycznej realizowanej w Oddziałach Neurologicznym i Udarowym, w innych oddziałach szpitalnych oraz Izbie Przyjęć 7 Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku,
13)    podstawowej opieki zdrowotnej w Gabinecie POZ Przychodni Specjalistycznej oraz orzecznictwa w zakresie medycyny pracy, w tym badań licencyjnych dla kierowców.

2.    Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych ujęta w § 1 ust. 1 pkt 1-2 może zostać zawarta na okres od dnia 01.04.2022r. do dnia 31.10.2024r.
3.    Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych ujęta w § 1 ust. 1 pkt 3 może zostać zawarta na okres od dnia 01.04.2022r. do dnia 31.03.2024r.
4.    Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych ujęta w § 1 ust. 1 pkt 4-5 może zostać zawarta na okres od dnia 01.04.2022r. do dnia 31.03.2023r.
5.    Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych ujęta w § 1 ust. 1 pkt 6-13 może zostać zawarta na okres od dnia 01.04.2022r. do dnia 31.03.2024r.

§ 2
1.    Ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym projektem umowy, szczegółowymi materiałami informacyjnymi, regulaminem przeprowadzenia konkursu ofert oraz formularzem ofertowym, można zapoznać się od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w Dziale Kadr 7 Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku,
    ul. Polanki 117, tel. 58-552-64-92. Podmioty zamierzające złożyć ofertę na udzielanie świadczeń zdrowotnych mogą otrzymać w ww. miejscu obowiązujące formularze oferty.
2.    Oferty na obowiązujących formularzach należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: .… (określenie zakresu świadczeń)” do dnia 23 marca 2022r. do godz. 09.00 w Dziale Kadr i Szkolenia lub Sekretariacie 7 Szpitala Marynarki Wojennej.
3.    Termin otwarcia ofert wyznacza się na dzień 23 marca 2022r. o godz. 10:00, przy czym w uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać zmieniony, a informacja w tym zakresie zostanie podana na stronie internetowej 7 Szpitala Marynarki Wojennej. Niezwłocznie po otwarciu – oferty rozpatrywane będą przez Komisję konkursową powołaną odrębnym Zarządzeniem Komendanta 7 Szpitala Marynarki Wojennej.
4.    Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu ofert nastąpi w miejscu i terminie podanym na stronie internetowej 7 Szpitala Marynarki Wojennej.
5.    Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu, także w wybranym zakresie, oraz do przesunięcia terminu składania ofert, a także umorzenia postępowania konkursowego w przypadku nie wyłonienia właściwej oferty.     K O M E N D A N T
     7 Szpitala Marynarki Wojennej z Przychodnią
     Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
     im. kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego w Gdańsku