PRACA

Opublikowano:

18-01-2019

Przedmiot:

Staż

Staże

Informacje na temat odbywania stażu

Staż kierunkowy do specjalizacji może odbywać się wyłącznie na Oddziałach 7 Szpitala Marynarki Wojennej posiadających uprawnienia do prowadzenia stażu w danym zakresie i może rozpocząć się po wcześniejszym zawarciu porozumienia, w którym określa się szczegółowe zasady i warunki odbywania stażu, zawieranego pomiędzy 7 Szpitalem Marynarki Wojennej z Przychodnią SP ZOZ w Gdańsku, a podmiotem, w którym zatrudniony jest lekarz mający odbyć staż kierunkowy.

 

Warunkiem odbycia stażu kierunkowego do specjalizacji w 7 Szpitalu Marynarki Wojenej z Przychodnią SP ZOZ w gdańsku przez lekarzy zatrudnionych w innych podmiotach leczniczych jest również dostarczenie do Działu Kadr i Szkolenia, co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem stażu:

1) Podania do Komendanta 7 Szpitala Marynarki Wojennej z Przychodnią SP ZOZ w Gdańsku z udzieloną na piśmie zgodą Ordynatora/Kierownika Oddziału/Zakładu na odbycie stażu kierunkowego.

2) Skierowania imienego z jednostki macierzystej do odbywania stażu kierunkowego do specjalizacji.

3) Kserokopii dyplomu lekarza, PWZ oraz karty szkolenia specjalizacyjnego

4) Kserokopii orzeczenia lekarskiego wydanego przez lekarza medycyny pracy oraz sanitarno-epidemiologicznego

5) Kserokopii polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na czas trwania stażu kierunkowego

Staż kierunkowy może rozpocząć się pod warunkiem spełnienia wszystkich formalności oraz odpowiednim przeszkoleniu z zakresu BHP (na miejscu).

 

W przypadku dodatkowych pytań proszę kontaktować się z Działem Kadr i Szkolenia:

telefonicznie: 58 552 64 92

bądź e-mailowo: e.formella@7szmw.pl

 

Pliki do pobrania: