PRACA

Opublikowano:

18-01-2019

Przedmiot:

Staż

Staże

Informacje na temat odbywania stażu do specjalizacji

Staż kierunkowy do specjalizacji może odbywać się wyłącznie na Oddziałach 7 Szpitala Marynarki Wojennej posiadających uprawnienia do prowadzenia stażu w danym zakresie i może rozpocząć się po wcześniejszym zawarciu porozumienia, w którym określa się szczegółowe zasady i warunki odbywania stażu, zawieranego pomiędzy 7 Szpitalem Marynarki Wojennej z Przychodnią SP ZOZ w Gdańsku, a podmiotem, w którym zatrudniony jest lekarz mający odbyć staż kierunkowy do specjalizacji.

Warunkiem odbycia stażu kierunkowego do specjalizacji w 7 Szpitalu Marynarki Wojenej z Przychodnią SP ZOZ w Gdańsku przez lekarza zatrudnionego w innych podmiocie leczniczym jest również dostarczenie do Działu Kadr i Szkolenia, co najmniej na 15 dni przed rozpoczęciem stażu:

1) Podanie do Komendanta Szpitala wraz z  pisemną zgodą Ordynatora Oddziału na proponowany termin. 

2) Imiennego skierowania z jednostki macierzystej do odbywania stażu kierunkowego do specjalizacji.

3) Informacji z KRK w zakresie przestępstw  określonych w rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego, w art. 189a i art 207 oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2023 r. poz. 172 oraz z 2022 r. poz. 2600). Zakres danych (kartoteka karna i kartoteka nieletnich).

4) Oświadczenia spełniającego wymogi Ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich przed nawiązaniem stosunku pracy/współpracy na podstawie umowy cywilnoprawnej/wolontariatu oraz innej działalności na rzecz małoletnich).

Staż kierunkowy może rozpocząć się pod warunkiem spełnienia wszystkich formalności oraz odpowiednim przeszkoleniu z zakresu BHP (na miejscu po wcześniejszym złożeniiu kompletu dokumentu i umówieniu się na termin).

 W przypadku dodatkowych pytań proszę kontaktować się z Działem Kadr i Szkolenia:

telefonicznie: 58 552 64 92

bądź e-mailowo: e.formella@7szmw.pl

 

Pliki do pobrania: