PRACA

Opublikowano:

01-06-2021

Przedmiot:

Świadczenie usług zdrowotnych

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z dnia 01.06.2021r.

Zarządzenie Nr 43/2021 z dnia 01.06.2021r.
Komendanta 7 Szpitala Marynarki Wojennej z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
im. kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego w Gdańsku w sprawie
ogłoszenia konkursu ofert
Na podstawie art. 26 Ustawy z dn. 15.04.2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 160 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.   
1.     Ogłaszam konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne i zapraszam do składania ofert w zakresie:
1)    udzielania świadczeń zdrowotnych przez fizjoterapeutę,
2)    udzielania świadczeń zdrowotnych przez psychologa - psychoterapeutę w Poradni Zdrowia Psychicznego Przychodni Specjalistycznej,
3)    kompleksowej lekarskiej opieki specjalistycznej realizowanej przez lekarza specjalistę anestezjologa,
4)    kompleksowej lekarskiej opieki specjalistycznej realizowanej przez lekarza specjalistę anestezjologa,
5)    świadczenia usług zdrowotnych przez lekarza specjalistę anestezjologii i intensywnej terapii wraz z kierowaniem procesem diagnostyczno – leczniczym w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
6)    kompleksowej lekarskiej opieki specjalistycznej realizowanej w Oddziałach Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej przez lekarza specjalistę z zakresu chirurgii ogólnej oraz zabezpieczenie dyżurowe pacjentów Oddziału Urologii,
7)    przewodnictwa nad zespołem do spraw kontroli zakażeń wewnątrzszpitalnych,
8)    przeprowadzania zabiegów operacyjnych przez lekarza specjalistę z zakresu chirurgii onkologicznej,
9)    kompleksowej lekarskiej opieki specjalistycznej realizowanej w Zakładzie Endoskopii i Zaburzeń Metabolicznych,
10)    pełnienia kontraktowych dyżurów lekarskich nocnej i świąteczne opieki chorych (zwanej dalej NOCH),
11)    leczenia neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) w Oddziale Okulistycznym oraz w Poradni Okulistycznej,
12)    kompleksowej lekarskiej opieki specjalistycznej realizowanej w Oddziale Chirurgii Urazowej i Ortopedii, w innych oddziałach szpitalnych oraz Izbie Przyjęć,
13)    kompleksowej lekarskiej opieki specjalistycznej realizowanej w Oddziale Urologicznym przez lekarza specjalistę w zakresie urologii – zabezpieczenia z przyjazdami na wezwanie w soboty, niedziele i święta w celu sprawowania opieki nad pacjentem urologicznym,
14)    kompleksowej lekarskiej opieki specjalistycznej realizowanej w Oddziale Chorób Wewnętrznych,
15)    pełnienia kontraktowych dyżurów lekarskich w Oddziale Chorób Wewnętrznych, w innych oddziałach szpitalnych i Izbie Przyjęć,
16)    pełnienia kontraktowych dyżurów lekarskich w Oddziale Otolaryngologicznym oraz konsultacji w innych oddziałach szpitalnych,Izbie Przyjęć, a także kontraktowych dyżurów lekarskich pod telefonem wraz z przyjazdem na wezwanie,
17)    kompleksowej lekarskiej opieki specjalistycznej realizowanej przez lekarza specjalistę laryngologa w Oddziale Otolaryngologicznym,
18)    kompleksowej lekarskiej opieki specjalistycznej realizowanej w Oddziale Okulistycznym / Poradni Okulistycznej przez lekarza specjalistę w zakresie okulistyki oraz konsultacji w innych oddziałach szpitalnych oraz Izbie Przyjęć.

2.    Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych ujęta w § 1 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 9, 12 -18 może zostać zawarta na okres od dnia 01.07.2021r. do dnia 30.06.2023r.
3.    Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych ujęta w § 1 ust. 1 pkt 4 może zostać zawarta na okres od dnia 01.07.2021r. do dnia 28.02.2022r.
4.    Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych ujęta w § 1 ust. 1 pkt 2, 5 może zostać zawarta na okres od dnia 01.07.2021r. do dnia 30.09.2023r.
5.    Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych ujęta w § 1 ust. 1 pkt 6, 8 może zostać zawarta na okres od dnia 01.07.2021r. do dnia 30.06.2022r.
6.    Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych ujęta w § 1 ust. 1 pkt 10 - 11 może zostać zawarta na okres od dnia 01.07.2021r. do dnia 31.12.2021r.

§ 2
1.    Ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym projektem umowy, szczegółowymi materiałami informacyjnymi, regulaminem przeprowadzenia konkursu ofert oraz formularzem ofertowym, można zapoznać się od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w Dziale Kadr 7 Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku,
    ul. Polanki 117, tel. 58-552-64-92. Podmioty zamierzające złożyć ofertę na udzielanie świadczeń zdrowotnych mogą otrzymać w ww. miejscu obowiązujące formularze oferty.
2.    Oferty na obowiązujących formularzach należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: .… (określenie zakresu świadczeń)” do dnia 15 czerwca 2021r. do godz. 09.00 w Dziale Kadr i Szkolenia lub Sekretariacie 7 Szpitala Marynarki Wojennej.
3.    Termin otwarcia ofert wyznacza się na dzień 15 czerwca 2021r. o godz. 10:00, przy czym w uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać zmieniony, a informacja w tym zakresie zostanie podana na stronie internetowej 7 Szpitala Marynarki Wojennej. Niezwłocznie po otwarciu – oferty rozpatrywane będą przez Komisję konkursową powołaną odrębnym Zarządzeniem Komendanta 7 Szpitala Marynarki Wojennej.
4.    Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu ofert nastąpi w miejscu i terminie podanym na stronie internetowej 7 Szpitala Marynarki Wojennej.
5.    Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu, także w wybranym zakresie, oraz do przesunięcia terminu składania ofert, a także umorzenia postępowania konkursowego w przypadku nie wyłonienia właściwej oferty.


     K O M E N D A N T
     7 Szpitala Marynarki Wojennej z Przychodnią
     Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
     im. kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego w Gdańsku