PRACA

Opublikowano:

10-01-2019

Przedmiot:

Świadczenia zdrowotne

Konkurs z dnia 09.01.2019

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Zarządzenie Nr 01/2019 z dnia 09.01.2019r. Komendanta 7 Szpitala Marynarki Wojennej z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego w Gdańsku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert

Na podstawie art. 26 Ustawy z dn. 15.04.2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz, U, z 2018r., poz. 160 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1
 
1) pełnienia kontraktowych dyżurów lekarskich w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii 7 Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku, udzielanie konsultacji w innych oddziałach szpitalnych oraz Izbie Przyjęć 7 Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku
 
 
 1. Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych ujęta w ust. 1 pkt 1 może zostać zawarta na okres od dnia 01.02.2019r. do dnia 30.06.2021r.

 

§ 2
 
 1. Ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym projektem umowy, szczegółowymi materiałami informacyjnymi, regulaminem przeprowadzenia konkursu ofert oraz formularzem ofertowym, można zapoznać się od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w Dziale Kadr 7 Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku, ul. Polanki 117, tel. 58-552-64-92. Podmioty zamierzające złożyć ofertę na udzielanie świadczeń zdrowotnych mogą otrzymać w ww. miejscu obowiązujące formularze oferty.
 2. Oferty na obowiązujących formularzach należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem "Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: ... (określenie zakresu świadczeń)" do dnia 24 stycznia 2019r. do godz. 9:00 w Dziale Kadr i Szkolenia lub w Sekretariacie 7 Szpitala Marynarki Wojennej.
 3. Termin otwarcia ofert wyznacza się na dzień 24 stycznia 2019r. o godz. 10:00, przy czym w uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać zmieniony, a informacja w tym zakresie zostanie podana na stronie internetowej 7 Szpitala Marynarki Wojennej. Niezwłocznie po otwarciu - oferty rozpatrywane będą przez Komisję konkursową powołaną odrębnym Zarządzeniem Komendanta 7 Szpitala Marynarki Wojennej.
 4. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu ofert nastąpi w miejscu i terminie podanym na stronie internetowej 7 Szpitala Marynarki Wojennej.
 5. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu, także w wybranym zakresie, oraz do przesunięcia terminu składania ofert, a także umorzenia postępowania konkursowego w przypadku nie wyłonienia właściwej oferty.
 

Załączniki do Oferty – kopie dokumentów poświadczone podpisem Oferenta za zgodność z oryginałem –

składają tylko Oferenci przystępujący po raz pierwszy do konkursu organizowanego przez 7 Szpital MW:

 1. Kopie: prawa wykonywania zawodu, dyplomu/ świadectwa, dokumentu potwierdzającego wymaganą specjalizację,
 2. Kopia zezwolenia i zaświadczenia wpisu do rejestru właściwej Izby Lekarskiej / Izby Pielęgniarskiej, wpisu do właściwego rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą – zgodnie z zapisami ustawy o działalności leczniczej z dn. 15.04.2011r.
 3. Kopia Polisy OC zawartej na podst. art. 25 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dn. 15.04.2011r. / oświadczenie o przedłożeniu ww. Polisy OC najpóźniej w momencie zawarcia umowy (pod rygorem niezawarcia umowy) – z uwzględnieniem zapisów art. 212 ust. 2 ustawy z dn. 15.04.2011r.
 4. Zaświadczenie lekarskie
 5. Kopia wpisu do Ewidencji działalności gospodarczej,
 6. Opinia zawodowa z poprzednich miejsc pracy (wymóg nie dotyczy osób poprzednio zatrudnionych w 7 Szpitalu Marynarki Wojennej),
 7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, następującej treści: ,,Zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb konkursu ofert na świadczenia medyczne.”
 8. Życiorys, kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (nieobowiązkowe)

 

Pliki do pobrania: