PRACA

Opublikowano:

22-03-2021

Przedmiot:

Świadczenie usług zdrowotnych

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z dnia 22.03.2021

Zarządzenie Nr 26/2021 z dnia 22.03.2021r.

Komendanta 7 Szpitala Marynarki Wojennej z Przychodnią

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

im. kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego w Gdańsku w sprawie

ogłoszenia konkursu ofert

Na podstawie art. 26 Ustawy z dn. 15.04.2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 160 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

1. Ogłaszam konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne i zapraszam do składania ofert w zakresie:

1) kompleksowej lekarskiej opieki specjalistycznej realizowanej przez lekarza specjalistę anestezjologa,

2) kompleksowej lekarskiej opieki specjalistycznej realizowanej przez lekarza specjalistę anestezjologa,

3) pełnienia funkcji koordynatora ds. transplantologii,

4) kompleksowej lekarskiej opieki specjalistycznej realizowanej przez lekarza specjalistę anestezjologa,

5) pełnienia kontraktowych dyżurów lekarskich w Oddziale Otolaryngologicznym oraz konsultacji w innych oddziałach szpitalnych,Izbie Przyjęć, a także kontraktowych dyżurów lekarskich pod telefonem wraz z przyjazdem na wezwanie,

6) kompleksowej lekarskiej opieki rehabilitacyjnej wraz z kierowaniem Zakładem Fizjoterapii i Poradnią Rehabilitacyjną,

7) pełnienia kontraktowych dyżurów pielęgniarskich w Oddziałach Szpitalnych, ze szczególnym uwzględnieniem Oddziału Chorób Wewnętrznych, a w razie potrzeb Udzielającego zamówienie w Gabinetach Przychodni Specjalistycznej.

8) pełnienia kontraktowych dyżurów pielęgniarskich w Oddziale AiIT, na sali wybudzeń oraz współpraca z innymi członkami zespołu anestezjologicznego, a w razie potrzeby Udzielającego zamówienie do pełnienia dyżurów pielęgniarskich w innych oddziałach szpitalnych.

 

2. Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych ujęta w § 1 ust. 1 pkt 1 może zostać zawarta na okres od dnia 01.04.2021r. do dnia 30.06.2021r.

3. Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych ujęta w § 1 ust. 1 pkt 2 może zostać zawarta na okres od dnia 01.04.2021r. do dnia 31.12.2021r.

4. Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych ujęta w § 1 ust. 1 pkt 3-5 może zostać zawarta na okres od dnia 01.04.2021r. do dnia 31.03.2023r.

5. Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych ujęta w § 1 ust. 1 pkt 6 może zostać zawarta na okres od dnia 01.04.2021r. do dnia 30.09.2022r.

6. Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych ujęta w § 1 ust. 1 pkt 7 może zostać zawarta na okres od dnia 10.04.2021r. do dnia 30.04.2022r.

7. Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych ujęta w § 1 ust. 1 pkt 8 może zostać zawarta na okres od dnia 01.05.2021r. do dnia 30.04.2022r.

 

§ 2

1. Ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym projektem umowy, szczegółowymi materiałami informacyjnymi, regulaminem przeprowadzenia konkursu ofert oraz formularzem ofertowym, można zapoznać się od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w Dziale Kadr 7 Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku,

ul. Polanki 117, tel. 58-552-64-92. Podmioty zamierzające złożyć ofertę na udzielanie świadczeń zdrowotnych mogą otrzymać w ww. miejscu obowiązujące formularze oferty.

2. Oferty na obowiązujących formularzach należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: .… (określenie zakresu świadczeń)” do dnia 29 marca 2021r. do godz. 09.00 w Dziale Kadr i Szkolenia lub Sekretariacie 7 Szpitala Marynarki Wojennej.

3. Termin otwarcia ofert wyznacza się na dzień 29 marca 2021r. o godz. 10:00, przy czym w uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać zmieniony, a informacja w tym zakresie zostanie podana na stronie internetowej 7 Szpitala Marynarki Wojennej. Niezwłocznie po otwarciu – oferty rozpatrywane będą przez Komisję konkursową powołaną odrębnym Zarządzeniem Komendanta 7 Szpitala Marynarki Wojennej.

4. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu ofert nastąpi w miejscu i terminie podanym na stronie internetowej 7 Szpitala Marynarki Wojennej.

5. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu, także w wybranym zakresie, oraz do przesunięcia terminu składania ofert, a także umorzenia postępowania konkursowego w przypadku nie wyłonienia właściwej oferty.

 

 

     K O M E N D A N T 

     7 Szpitala Marynarki Wojennej z Przychodnią 

     Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

     im. kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego w Gdańsku