PRACA

Opublikowano:

19-03-2021

Przedmiot:

Świadczenie usług zdrowotnych

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z dnia 19.03.2021

Zarządzenie Nr 24/2021 z dnia 19.03.2021r.

Komendanta 7 Szpitala Marynarki Wojennej z Przychodnią

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

im. kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego w Gdańsku w sprawie

ogłoszenia konkursu ofert

Na podstawie art. 26 Ustawy z dn. 15.04.2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 160 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

1. Ogłaszam konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne i zapraszam do składania ofert w zakresie:

1) udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z zakresu chirurgii naczyniowej w Oddziałach Neurologicznym i Udarowym,

2) udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę psychiatrę w Poradni Zdrowia Psychicznego 7 Szpitala Marynarki Wojennej,

3) udzielania lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Urazowej i Ortopedii wraz z pełnieniem kontraktowych dyżurów lekarskich przez lekarza specjalistę z zakresu chirurgii urazowej i ortopedii oraz zabezpieczenie dyżurowe pacjentów Oddziału Otolaryngologicznego,

4) pełnienia kontraktowych dyżurów lekarskich w Oddziale Chirurgii Urazowej i Ortopedii przez lekarza specjalistę w dziedzinie ortopedii i traumatologii ruchu oraz zabezpieczenie dyżurowe pacjentów Oddziału Otolaryngologicznego,

5) pełnienia kontraktowych dyżurów lekarskich w Oddziale Chirurgii Urazowej i Ortopedii oraz zabezpieczenie dyżurowe pacjentów Oddziału Otolaryngologicznego.

6) świadczenia usług zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu wraz z kierowaniem procesem diagnostyczno – leczniczym w Oddziale Chirurgii Urazowej i Ortopedii oraz zabezpieczenie dyżurowe pacjentów Oddziału Otolaryngologicznego.

 

2. Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych ujęta w § 1 ust. 1 pkt 1-5 może zostać zawarta na okres od dnia 01.04.2021r. do dnia 31.03.2023r.

3. Umowa o udzielenie świadczeń zdrowotnych ujęta w § 1 ust. 1 pkt 6 może zostać zawarta na okres od dnia 01.04.2021r. do dnia 30.06.2023r.

 

§ 2

1. Ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym projektem umowy, szczegółowymi materiałami informacyjnymi, regulaminem przeprowadzenia konkursu ofert oraz formularzem ofertowym, można zapoznać się od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w Dziale Kadr 7 Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku,

ul. Polanki 117, tel. 58-552-64-92. Podmioty zamierzające złożyć ofertę na udzielanie świadczeń zdrowotnych mogą otrzymać w ww. miejscu obowiązujące formularze oferty.

2. Oferty na obowiązujących formularzach należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: .… (określenie zakresu świadczeń)” do dnia 26 marca 2021r. do godz. 09.00 w Dziale Kadr i Szkolenia lub Sekretariacie 7 Szpitala Marynarki Wojennej.

3. Termin otwarcia ofert wyznacza się na dzień 26 marca 2021r. o godz. 10:00, przy czym w uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać zmieniony, a informacja w tym zakresie zostanie podana na stronie internetowej 7 Szpitala Marynarki Wojennej. Niezwłocznie po otwarciu – oferty rozpatrywane będą przez Komisję konkursową powołaną odrębnym Zarządzeniem Komendanta 7 Szpitala Marynarki Wojennej.

4. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu ofert nastąpi w miejscu i terminie podanym na stronie internetowej 7 Szpitala Marynarki Wojennej.

5. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu, także w wybranym zakresie, oraz do przesunięcia terminu składania ofert, a także umorzenia postępowania konkursowego w przypadku nie wyłonienia właściwej oferty.

 

 

     K O M E N D A N T 

     7 Szpitala Marynarki Wojennej z Przychodnią 

     Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

     im. kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego w Gdańsku