Artykuł

Izolatorium

.

 

Izolatorium – 7 Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią SPZOZ

7 Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią SPZOZ zgodnie z Decyzją Wojewody Pomorskiego, utworzył izolatorium zlokalizowane w Hotelu AMW Rewita przy ul. Kilińskiego 12 w Sopocie.

I.      Ogólne zasady funkcjonowania Izolatorium:

1.    Kryteria opieki w izolatorium sprawowanej w związku z przeciwdziałaniem zakażeniu wirusem SARS-Cov-2 zostały określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie standardów organizacyjnych opieki w izolatorium z dnia 17 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 539 z póź. zm.)

2.    Izolatorium nie jest podmiotem leczniczym, a opieka medyczna realizowana jest w zakresie:

·     wizyta pielęgniarska – nie rzadziej niż raz na dobę; dopuszcza się wykonanie wizyty
za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności;

·     w przypadku osoby izolowanej, dla której ocena skali poziomu samodzielności (skala Barthel) jest niższa niż 80 punktów wizyta pielęgniarska – nie rzadziej niż dwa razy na dobę,

w godzinach przedpołudniowych i popołudniowych; w ramach wizyty jest dokonywana ocena stanu ogólnego, poziomu saturacji pulsoksymetrem i pomiar temperatury ciała osoby izolowanej oraz podawanie leków.

·     porada lekarska – w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia lub potrzeby podjęcia decyzji
o wypisaniu izolowanego pacjenta z izolatorium; dopuszcza się wykonanie porady
za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

·     w przypadku osoby izolowanej, dla której ocena skali poziomu samodzielności (skala Barthel) jest niższa niż 80 punktów porada lekarska – zapewnienie wizyty lekarskiej obejmujące badanie kontrolne  lub ocenę stanu zdrowia nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu oraz porady w razie potrzeby; dopuszcza się wykonanie porady za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

II.    Kierowania osób do izolatorium:

1.    Do opieki w izolatorium kwalifikują się osoby skierowane do izolatorium przez lekarza szpitala albo przez lekarza udzielającego świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej albo przez państwowego inspektora sanitarnego, nie wymagające dalszego leczenia
w warunkach szpitalnych.

2.    Lekarz kierujący do izolatorium, jest zobowiązany do telefonicznego kontaktu z upoważnionym przedstawicielem szpitala prowadzącego izolatorium celem uzgodnienia terminu przyjęcia pacjenta.

3.    Skan skierowania, po uzgodnieniu czasu przyjęcia pacjenta, należy przesłać na adres mailowy: izolatorium@7szmw.pl , natomiast oryginał skierowania jest dostarczany przy transporcie pacjenta.

Przyjęcie odbywa się od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 14.00

Telefon do kontaktu:

Lekarz koordynujący 785 773 110 – decyduje o przyjęciu do izolatorium

Pielęgniarka izolatorium  785 773 130

 

4.    Osoba udająca się do izolatorium powinna posiadać: leki przyjmowane na stałe oraz zlecone doraźnie przez lekarza na okres pobytu, niezbędne środki higieny osobistej, rzeczy na zmianę, kubek oraz sztućce.

 

Izolatorium nie zapewnia środków transportu do izolatorium i miejsca pobytu
po zakończonej izolacji

 

REGULAMIN IZOLATORIUM