Artykuł

WFOSiGW

7 Szpital Marynarki Wojennej w Gdańsku, informuje że otrzymał dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na sfinansowanie realizacji zadania pt.: "Unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych pochodzących z działalności szpitala jednoimiennego (pandemia COVID-19)."Koszt kwalifikowany zadania wyniósł: 331.902,15 PLN. WFOŚiGW dofinansował szpital w kwocie 50 000 PLN.

 

Opis zadania: 

W związku z epidemią COVID - 19, jaka miała miejsce w zeszłym roku. 7 Szpital Marynarki Wojennej w Gdańsku otrzymał dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w wysokości 50 000 PLN na unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych związanych z leczeniem pacjentów na COVID - 19.

7 Szpital Marynarki Wojennej w Gdańsku, w miesiącach od 01.10.2020 r. do 31.12.2021 r. pełnił funkcję szpitala jednoimiennego przeznaczonego do leczenia chorych na koronawirusa (pandemia COVID-19). Powstałe podczas leczenia odpady zakaźne, szpital zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, oddał wyspecjalizowanej firmie - „EMKA” do ich zutylizowania. Odpady, które charakteryzują się wysoką zakaźnością oraz zdolnością do przetrwania poza organizmem człowieka nawet kilka dni, wymagały ostrożnego, bezpiecznego usunięcia i unieszkodliwienia. Wyspecjalizowana tym zakresie firma „EMKA” posiada aktualną decyzję na zbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów o kodach odpowiadających przedmiotowi zamówienia wydaną przez właściwego Starostę zgodnie z ustawą z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U z. 2018 r. poz. 992) i umowę z wyspecjalizowanym zakładem na odbiór i utylizacje odpadów niebezpiecznych (zgodnie z art. 20 ust. 3 i 6 ustawy o odpadach Dz. U. z 2012 r poz. nr 21 z późn. zm).  Przekazania ww. firmie odpadów wysoce zakaźnych w okresie od 01.10.2020 r. do 31.12.2020 r. miało istotny wpływ na bezpieczeństwo ludzi i środowiska.

Efektem  wsparcia finansowego jest bezpieczne zagospodarowanie odpadów zakaźnych
w ilości 
43 270 kg.

 

www.wfos.gdansk.pl